ความชุกของความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานในอาชีพต่างๆ

Authors

  • อรรถพล แก้วนวล
  • บรรพต โลหะพูนตระกูล
  • กลางเดือน โพชนา

Keywords:

อาการผิดปกติ, ระบบกล้ามเนื้อ, กระดูกโครงร่าง, อาชีพ, แบบสอบถามนอร์ดิก, ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ

Abstract

          อาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพที่พบมากปัญหาหนึ่งในหลายประเทศ และยังพบอีกว่าปัญหานี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น ปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาสถานการณ์การเกิดอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง (Musculoskeletal disorders, MSDs) ในอาชีพต่างๆ โดยได้ทำการศึกษาและสำรวจจากเอกสารที่เผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ. 2547 ถึง 2559 จากวารสารและรายงานการประชุมวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่จากแหล่งข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสำรวจอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างส่วนใหญ่นิยมใช้รูปแบบตามแบบสอบถามมาตรฐานของนอร์ดิก ผลการสำรวจเอกสารพบว่า อาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างพบทั้งในกลุ่มอาชีพที่ต้องใช้แรงงาน (แรงงานในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม) และกลุ่มอาชีพที่ไม่ต้องใช้แรงงาน (กลุ่มบุคลากรทางสาธารณสุข และ กลุ่มพนักงานสำนักงาน) อวัยวะของร่างกายที่พบว่ามีอาการผิดปกติมากที่สุด คือ หลังส่วนล่าง และร่างกายส่วนบน (คอและไหล่) เพื่อให้เข้าใจปัญหานี้มากยิ่งขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการเกิดอาการดังกล่าว นอกจากนั้นควรจะมีการศึกษาวิธีที่เหมาะสมในการดำเนินการเพื่อลดการเกิดอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในผู้ปฏิบัติงาน การดำเนินการป้องกันที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ลดโอกาสในการเกิดอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ปฏิบัติการที่ประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบัน           Work-related musculoskeletal disorders are a significant health problem in many countries worldwide. Many reports indicated that the size of this problem was likely to increase and it was also found that it directly resulted in inefficient works. The purpose of this paper was to review the situation of prevalence of musculoskeletal disorders (MSDs) in various occupations. The comprehensive search and critical review of the literature published between 2004 and 2016 to assemble the current evidence on MSDs were performed. The literature review included information from scientific peer reviewed journals and conference proceedings both in Thai and international journal database. It was found that the modified Nordic Musculoskeletal Questionnaire was most commonly used for MSDs collecting. The results of this review showed that the evidence of MSDs which related to work was reported in both labor intensive (industrial and agricultural workers) and non-labor intensive (medical and office staff) works. The highest prevalence of musculoskeletal disorders was found in lower back and upper limps (i.e. neck and shoulder). To fully understand the nature of these problems, further studies are needed to identify risk factors and other correlates of MSDs. Continuing investigation of appropriate interventions to help reduce the prevalence of MSDsis also needed. The effective interventions should be introduced to reduce MSDs and minimize the risks. This may result in an increase of quality of life for suffering workers. shoulder). To fully understand the nature of these problems, further studies are needed to identify risk factors and other correlates of MSDs. Continuing investigation of appropriate interventions to help reduce the prevalence of MSDsis also needed. The effective interventions should be introduced to reduce MSDs and minimize the risks. This may result in an increase of quality of life for suffering workers.

Downloads