ประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

Authors

  • จงรัก สุวรรณรัตน์
  • กรฐณธัช ปัญญาใส

Keywords:

รูปแบบ, การมีส่วนร่วม, การสร้างเสริมสุขภาพ, คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุ

Abstract

          การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) ครั้งนี้ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมการสร้างเสริมสุขภาพสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้สูงอายุ จำนวน 46 คน เป็นกลุ่มทดลอง โดยได้รับรูปแบบการมีส่วนร่วมการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เครื่องมือการวิจัย คือ การสร้างเสริมสุขภาพ และแบบประเมินคุณภาพชีวิตขององค์กรอนามัย (WHO) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ One way ANOVA with repeated measures ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวม และคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จากการวัดซํ้าแต่ละครั้งดีขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01           The quasi-experimental research was aimed study the effectiveness model of participation health promotion for quality of life among the elderly Municipality Muangpak Pak Thong Chai District, Nakhon Ratchasima province. 46 elderly people were participated in this study. The instrument consisted of 2 parts; health protion program and questionnaires. Percentage, mean, standard deviation and repeated measures One way ANOVA were applied for data analysis. The results of this study were as follows: The total of quality of life and quality of life physical domain, psychological domain, social relationships and environment Municipality Muangpak Pak thong Chai District, Nakhon Ratchasima province had repeated measurement better at .01 level.

Downloads