ถอดบทเรียนการนำแนวคิดปรัชญาตะวันออกด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพพนักงานในสถานประกอบการ

Authors

  • ทิพรดา ประสิทธิแพทย์
  • กุหลาบ รัตนสัจธรรม
  • อนามัย เทศกะทึก
  • ชิงชัย เมธพัฒน์

Keywords:

ถอดบทเรียน, ปรัชญาตะวันออก, เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี, พฤติกรรมสุขภาพ, สถานประกอบการ

Abstract

           การดูแลสุขภาพแนวปรัชญาตะวันออกเป็นแนวคิดแบบองค์รวมที่บูรณาการทุกมิติของชีวิตเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีเป็นการส่งเสริมสุขภาพแบบปรัชญาตะวันออก ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพร่างกายและจิตวิญญาณไปพร้อมกัน บทความนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อถอดบทเรียนประสบการณ์ของสถานประกอบที่ใช้เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพพนักงานจนประสบความสำเร็จ ศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของสถานประกอบการ 2 แห่ง จำนวน 20 คน จนได้ข้อมูลอิ่มตัวและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แก่นสาระและการวิเคราะห์เนื้อหา          ผลการวิจัยพบว่า ผลสำเร็จของการใช้เทคนิคเต้าเต๋อซินซีในสถานประกอบการต้องเริ่มต้นด้วยการที่ผู้บริหารเข้าใจและเห็นประโยชน์และอยากแบ่งปันให้กับพนักงาน ต้องประกาศเป็นนโยบายสร้างคณะทำงาน มีการควบคุมกำกับกิจกรรมและมีการประเมินผลลัพธ์ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อและมีมาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อม สนับสนุนงบประมาณ สร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้สิ่งจูงใจ วางเสาหลักเพื่อเป็นแกนนำ มีการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการให้สามารถปฏิบัติได้และสนับสนุนให้ดึงสาระสำคัญมาแก้ปัญหาชีวิต มีการปรับมุมมอง “สร้างนำซ่อม” มีการกำหนดเป้าหมายตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมฯ อย่างตั้งใจและประเมินผลที่ตนเองคาดหวังสะท้อนผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งปรับแผนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งกลไกนี้สามารถใช้เป็นตัวแบบสำหรับใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งจะช่วยให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ           The eastern philosophical health care is a holistic idea that has integrated all life’s dimensions. DaoDe XinXi is a technique for promoting health derived from the eastern philosophical principle that focuses on potential development of both physical and spiritual aspects. This research article aims to draw what lessons had learned from the enterprises in which DaoDe XinXi technique is used for modifying health behavior of their employees. In-depth interviews were used among administrators and employees of two enterprises until information gained iteratively among 20 participants. Then, the data were analysed through thematic analysis and content analysis.          The research results were found that the successfulness of using DaoDe XinXi technique was necessarily depended on severy factors, including an understanding of administrators, usefulness realization, and wishing to share it with their employees. It had enacted and announced policy, organized working committee, monitored and controlled activities, and evaluated outcomes. It had created facilitating and controlling standard environments, supporting budget, creating participatory atmosphere to help one another, providing incentive, identifying key persons as the leaders, organising workshop to hone their skills and supporting to draw essential matters for solving life problems, improving perspective “creating better than repairing”, setting self-target, participating activities of the program with intention and evaluating the expected outcomes that reflected outcomes. It also included adjusting plan according to the goal set, which this mechanism was being used as the model for health behavior modification, which would be efficiently helpful for all parts.

Downloads