ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานในสถานประกอบกิจการร้านซ่อมรถยนต์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Authors

  • วิทชย เพชรเลียบ

Keywords:

อุบัติเหตุ, การทำงาน, สถานประกอบกิจการ, ร้านซ่อมรถยนต์, พนักงานสายช่าง

Abstract

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานในสถานประกอบกิจการร้านซ่อมรถยนต์ เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานสายช่างในสถานประกอบกิจการร้านซ่อมรถยนต์ จำนวนทั้งสิ้น 114 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบไคสแควร์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุโลจิสติก          ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 33.96 ปี ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ มีระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน กลุ่มตัวอย่างเคยเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ร้อยละ 44.7 ลักษณะอันตรายจากอุบัติเหตุ พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งของตัด บาด ทิ่มแทง ร้อยละ 52.9 ระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ไม่ถึงขั้นหยุดงาน ร้อยละ 58.8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 71.1, 74.6 และ 54.4 ตามลำดับ ปัจจัยการได้รับการแนะนำ/ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.004) โดยผู้ที่ไม่เคยได้รับการแนะนำ/ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็น 3.84 เท่า (95%CI = 1.54-9.55) ของผู้ที่เคยได้รับการแนะนำ/ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย          ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า สถานประกอบกิจการร้านซ่อมรถยนต์ควรมีการจัดฝึกอบรม และแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงาน หัวหน้างาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน           The objective of this study was to determine the factors related to accident at work among workers in the automotive repair shops at Muang District, Nakhon Ratchasima Province. A questionnaire was used to collect data from 114 workers in the automotive repair shops. Data were analyzed by descriptive statistics, chi-square test and multiple logistic regression analysis.          The results revealed that all subjects were males with an average age of 33.96 years. All workers worked 6 days per week and 8 hours per day. 44.7% of the workers used to have an accident at work. The most common accident was cuts or wounds (52.9%). The majority of the accident was minor (58.8%). Most of the workers had a medium level of safety knowledge, safety attitude and safe working behavior (71.1%, 74.6% and 54.4%; respectively). Safety training was significantly related to lower risk of accident at work (p=0.004), and the workers who did not receive training were more likely to have an accident (ORadj 3.84, 95%CI: 1.54-9.55).          The results indicated that the automotive repair shops should provide training and advice about safety for workers, head of workers and other persons in the workplace to improve their understanding of accident protection.

Downloads