ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจของพนักงานโรงสีข้าว จังหวัดนครราชสีมา

Authors

  • สุปราณี คุณร้าน
  • นันทพร ภัทรพุทธ
  • ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์

Keywords:

ฝุ่น, โรงสีข้าว, ระบบทางเดินหายใจ

Abstract

         งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยงาน และความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจของพนักงานโรงสีข้าว กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานที่ทำงานในกระบวนการผลิต จำนวน 101 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 86.1) อายุงานเฉลี่ย 10.86±8.00 ปี มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (ร้อยละ 60.4) พนักงานทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน วันละ 8 ชั่วโมง ปริมาณการรับสัมผัสฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ความเข้มข้นสูงสุดที่แผนกคลังสินค้า เท่ากับ 4.105 มก./ลบ.ม. อาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ พบว่าพนักงานมีอาการคัดจมูกร้อยละ39.6 มีเสมหะร้อยละ 30.7 ไอร้อยละ 28.7 แน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกร้อยละ 21.8 และหายใจดังวี๊ดร้อยละ 4.0 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับอาการระบบทางเดินหายใจ พบว่าอาการมีเสมหะ อาการหายใจดังวี๊ด และอาการคัดจมูก มีความสัมพันธ์กับปริมาณของฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เพศ โรคประจำตัว ส่วนงานที่รับผิดชอบ อายุงาน การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ และความชื้นสัมพัทธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <0.05) ดังนั้นจึงควรมีการเฝ้าระวังและมีการตรวจสมรรถภาพของปอด พนักงานเป็นประจำทุกปี ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงสีควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ ตลอดระยะเวลาการทำงาน ควรมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงาน โดยอาจจัดในลักษณะของโปรแกรมการให้ความรู้ คำแนะนำ และจั กิจกรรมส่งเสริมการรับรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม           This research aimed to study the personal factors, work factors and respirable dust concentration related to abnormal respiratory symptoms among rice mill employees. The sample consisted of 101 workers in the production process of a rice mill. Most of the employees were male (86.1%) with an average of 10.86±8.00 years working experience. Respiratory protection equipment was used among 60.4% of them. They worked 8 hours/day, and 6 days per week. Concentration of respirable dust was highest in the storage department (4.105 mg/m3). Respiratory symptoms included nasal congestion (39.6%), phlegm (30.7%), cough (28.7%), chest congestion (21.8%), and wheeze (4%). Factors related to phlegm, wheeze, and nasal congestion were respirable dust concentration, gender, history of illness, position, work experience, wearing respiratory protection equipment and relative humidity (p <0.05). Dust concentration should be monitored, and lung function examined annually. Dust masks should be worn all the time during work hours. Health promotion activities in terms of educational programs, and health behavior modification should be provided.

Downloads