การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารบีเทค (BTEX) ของพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

Health risk assessment of BTEX exposure among gasoline station workers

Authors

  • อุมากร ธงสันเทียะ
  • ธวัชชัย ดาเชิงเขา
  • สุนิสา ชายเกลี้ยง

Keywords:

เมตริกความเสี่ยง, สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง, บีเทค, เบนซีน, BTEX,, Benzene

Abstract

การศึกษาแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จากการสัมผัสสารบีเทคและความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเสี่ยงกับปัจจัยจากการทำงาน จำนวน 128 คน โดยใช้ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการทำงาน และประวัติอาการผิดปกติจากการสัมผัสสารเบนซีน โทลูอีน ไซลีน และเอททิลเบนซีน (บีเทค) ตรวจวัดความเข้มข้นของบีเทคในบรรยากาศการทำงานตาม NIOSH no 1501 วิเคราะห์ด้วย GC-FID ประเมินระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยเมตริกความเสี่ยงที่พิจารณาโอกาสสัมผัส (ระดับความเข้มข้นและความถี่การสัมผัส) และระดับความรุนแรงจากอาการแสดงจากการสัมผัสสารบีเทค ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีโอกาสสัมผัสสารบีเทคทางการหายใจที่มีระดับความเข้มข้นมากกว่า 50% ของค่า REL-NISOH (OEL) ร้อยละ 4.70 ผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ พบความเสี่ยงในระดับปานกลางของพนักงานเติมน้ำมัน ร้อยละ 7.50 และพนักงานคิดเงินร้อยละ 7.40 พื้นที่ตั้งของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงมีความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพนักงานที่ทำงานเขตในเมืองพบมากที่สุดร้อยละ 28.00 ดังนั้น สถานีบริการน้ำมันควรจัดให้มีมาตรการในการเฝ้าระวังสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปีลดการสัมผัสสารบีเทคในกลุ่มเสี่ยงเขตในเมือง หรือพื้นที่ให้บริการสูง ด้วยการลดเวลาทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง  The aims of this cross-sectional study were to assess the health risks on BTEX exposure and correlations between risk levels of benzene, toluene, xylene and ethylbenzene (BTEX) exposure and location or position of gasoline station workers. There were 128 gasoline station workers included into the study. The data were collected by questionnaire on general characteristics, working characteristics, and experiencing symptoms related to BTEX toxicity, measurement of the BTEX concentrations by active air sampling which followed NIOSH number 1501 and using GC-FID for analysis. The health risk level was assessed by risk matrix considering the BTEX exposure opportunity (concentration level x exposure frequency level) and severity of experiencing symptoms. The workers had opportunity of benzene exposure higher than 50% of REL-NIOSH (OEL) was 4.70%. There were 7.50% of refueling workers and 7.40% of cashiers had moderate risk level on BTEX exposure. Location of gasoline station correlated with the risk level, and workers had  moderate health risk level who worked in urban zone was 28.00%. These findings suggest that entrepreneurs should provide health surveillance program with an annual health check-up and reduce working time optimum 8 hours a day among refueling workers and cashiers, particularly in workers of urban zone or high service of gasoline.

References

IARC. Benzene. volume 120. Benzene/ IARC Working group on the evaluation of carcinogenic risks to humans: Lyon France; 2018.

IPCS INCHEM. International Agency for Research on Cancer (IARC) – Summaries & Evaluations Ethylbenzene (Group 2B). [Internet]. 2000. [cited 2020 Apr 17]. Available from: http://www.inchem.org/documents/ iarc/vol77/77-05.html

Rhomberg L, Goodman J, Tao G, Zu K, Chandalia J, Williams P, et al. Evaluation of acute nonlymphocytic Leukemia and Its subtypes with updated benzene exposure and mortality estimates. Journal of Occupational and Environmental Medicine 2016, 58, 414-20.

Marganda S, Ashar T, Nurmaini. The effect of toluene exposure on central nervous disorder among printing workers. Indonesian Journal of Medicine 2018, 3(3), 115-23.

Chaudhary R. Hazards of Xylene. J Adv Med Dent Scie Res 2019, 7(5), 29-31.

Duan X, Li Y. Sources and Fates of BTEX in the general environment and Its distribution in Coastal Cities of China. JESPH 2017, 1(2), 86-106.

Chaiklieng S, Suggaravetsiri P, Autrup, H. Risk assessment on benzene exposure among workers at gasoline stations. Int J Env Res Pub He 2019a, 16, 2545.

Moolla R, Curtis C, Knight J. Occupational Exposure of Diesel Station Workers to BTEX Compounds at a Bus Depot. Int. J. Environ. Res. Public Health 2015, 12, 4101-15.

ATSDR. Inter action profile for: Benzene, Toluene, Ethylbenzene, and Xylenes (BTEX). [Internet]. 2004. [cited 2020 May 1]. Available from: https://www.atsdr.cdc.gov/ interactionprofiles/IP-btex/ip05.pdf

Mousavie S, Shabgard Z, Moradirad R, Khatoonie E, Yazdanirad S. A survey of neurobehavioral symptoms among operational workers exposed to mixture of an organic solvent (BTEX): a case study in an oil refinery. Pak J Med Sci 2019, 13 (2), 577-81.

Chaiklieng S, Pimpasaeng C, Thapphasaraphong S. Benzene exposure at gasoline stations: Health risk assessment. Hum Ecol Risk Assess 2015, 21, 2213–22.

สุนิสา ชายเกลี้ยง, พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ, ศศิธร ตั้งสวัสดิ์, และวิชัย พฤกษ์ธาราธิกุล. การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการสัมผัสสารเบนซีนในพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2560, 26(2), 272-80.

NIOSH. Hydrocarbons, Aromatic. [Internet]. 2003. [cited 2020 May 12]. Available from: https://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/pdfs/1501.pdf

ACGIH. TLVs and BEIs Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices: Ohio USA Cincinnati; 2019.

กระทรวงอุตสาหกรรม. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม. ราชกิจจานุเบกษา 21 กันยายน 2555. เล่ม 129 ตอนพิเศษ 146 ง.

Badjagbo K, Loranger S, Moore S, Tardif R, Sauve S. BTEX exposures among automobile mechanics and painters and their associated health risks. Hum Ecol Risk Assess 2010, 16(2), 301-6, DOI: 10.1080/10807031003670071

Kandyala R, Raghavendra SP, Rajasekharan S. Xylene: An overview of its health hazards and preventive measures. JOMFP 2010, 14 (1), 1-4.

Tunsaringkarn T, Siriwong W, Rungsiyothin A, Nopparatbundit S. Occupational Exposure of Gasoline Station Workers to BTEX Compounds in Bangkok, Thailand. J Occup Environ Med 2012, 3, 117-25.

Dacherngkhao T, Chaiklieng S. Risk Assessment on BTEX Exposure at Fuel Storage Tank Area in Gasoline Stations. IJPHRD 2019, 10 (11), 2036–41.

Rina S, Manisha G, Anuradha S. Seasonal and spatial variation of BTEX in ambient air of Delhi. Journal of Environmental Protection 2016, 7, 670-88.

Breton J, Breton R, Morales S, Kahl J, Guarnaccia C, Severino R, et al. Health risk assessment of the levels of BTEX in ambient air of one urban site located in Leon, Guanajuato, Mexico during two climatic seasons. Atmosphere 2020, 11(165), doi: 10.3390/atmos11020165

Chaiklieng S, Suggaravetsiri P, Kaminski N, Autrup H. Factors affecting urinary tt-Muconic acid detection among benzene exposed workers at gasoline stations. International Journal of Environmental Research and Public Health 2019b, 16, 4209. doi:10.3390/ijerph16214209

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน (2563). ข้อมูลสถานีบริการน้ำมัน. ค้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563, จาก https://www.doeb.go.th/2017/#/article/statistic.

สุนิสา ชายเกลี้ยง, อุมากร ธงสันเทียะ, และพรนภา ศุกรเวทย์ศิริ. การประเมินการสัมผัสสารโทลูอีนของพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง. วารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม E-Journal 2562, 4 (1), 6-12.

Downloads

Published

2022-11-01