ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะหมดไฟในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Factors Related to Burnout Syndrome of Personnel at Private Hospitals in Mueang Chon Buri District, Chon Buri Province

Authors

  • ณัฐนันท์ ฤทธิ์สำเร็จ
  • ธีระวุธ ธรรมกุล
  • ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์

Keywords:

ภาวะหมดไฟในการทำงาน, โรงพยาบาลเอกชน, Burnout syndrome, Private hospital

Abstract

ภาวะหมดไฟในการทำงานนำไปสู่การลาออกและการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชนซึ่งบุคลากรมีความกดดันและคาดหวังจากผู้รับบริการในระดับสูง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการทำงาน และปัจจัยชีวิตความเป็นอยู่ ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะหมดไฟในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแบบภาคตัดขวางนี้คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลหรืองานบริการทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลเอกชน 4 แห่ง จำนวน 348 คน จากทั้งหมด 2,211 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมีค่าความเที่ยง 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 89.08% อายุเฉลี่ย 32.45 ปี พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหมดไฟในการทำงานมีดังนี้ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน 2) ปัจจัยการทำงาน ได้แก่ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน การเคยคิดลาออกจากอาชีพ และ 3) ปัจจัยชีวิตความเป็นอยู่ ได้แก่ ความเพียงพอของการมีเวลาส่วนตัว และสถานภาพทางเศรษฐกิจ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 โรงพยาบาลเอกชนควรพัฒนาและสนับสนุนบุคลากร จัดการระบบงานให้เอื้อต่อการป้องกันหรือลดภาวะหมดไฟ  โดยต้องคำนึงถึงทั้งปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการทำงาน และชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากร  Burnout syndrome leads to resignation and the loss of healthcare personnel. Especially in the private hospitals, where personnel work with higher pressure and expectations from clients. The objectives aimed to study the individual, working and living factors that relate to burnout syndrome of personnel at the private hospitals. The cross-sectional study involved a sample of 348 medical care personnel systematically selected out of all 2,211 such personnel working at 4 private hospitals. Data was collected using a questionnaire with the reliability value of 0.89; data analysis was performed to determine frequencies, percentages, means, standard deviations, and multiple linear regression. Results of the study revealed that the majority of the sample were female 89.08% with a mean age of 32.45 years. Factors significantly related to burnout syndrome were as follows:  1) Personal factors such as education level, work experience 2) Working factors such as performance satisfaction, resigned thoughts and 3) Living factors such as private time and economic status (P = 0.05). Private hospitals are supposed to develop and support their personnel, including working systems to facilitate the prevention or reduction of burnout syndrome, regarding personal factors, working factors, and livelihoods of personnel factors.

References

Plitponkarnpim P. Burnout syndrome. 1st ed. Bangkok : Amarin Health Amarin Printing and Publishing; 2019.

Vichanjalearnsuk V. Job burnout and related factors among pharmaceutical representatives of international pharmaceutical company [Thesis]. Bangkok : Chulalongkorn University; 2014.

Mealer M, Moss M, Good V, Gozel D, Kleinpell R, Sessler C. What is Burnout Syndrome [Internet]. 2016 [cited 2020 Oct 10]; Available from: https://www.thoracic.org

Toon WT, Stoffelsen J, Bakker AB, Schaufeli WB, Dierendonck DV. Job control and Burnout across occupations. Psychological Reports. 2005; 97: 955-61.

CIO Strategy and Information Division, Office of Health Region 6. General Basic Data Statistics, Health Area 6 [Internet]. 2020 [cited 2021 Jan 21]; Available from: http://region6.cbo.moph.go. th/r6/all_data.php

Public Health Strategy Development Division Chonburi Provincial Public Health Office. Details of indicators, certification of governmental practices and the Memorandum of Understanding on Public Health Operations for the fiscal year of 2021 [Internet]. 2020 [cited 2021 Jan 21]; Available from: http://www.cbo.moph.go.th

Pensirinapa N. Burnout Syndrome among Health Personal during Pandemic of Covid-19. Journal of Council of Community Public Health. 2021; 3(3):1-16.

Lerthattasilp T. Burnout among psychiatrists in Thailand National survey. J Psychiatr Assoc Thailand. 2011; 56(4): 437-48.

Sangtong N. The development of guideline for stress and job Burnout reduction among professional nurses of Samut Sakhon hospital [Thesis]. Nakhon Pathom: Silpakorn University; 2010.

Srikam S. Job burnout and related factors among residents of King Chulalongkorn Memorial Hospital [Thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2013.

Research and Development Mental Health Academic Work Group Mental Health Center 7, Khon Kaen Province6. Burnout questionnaire [Internet]. 2020 [cited 2021 Aug 20]; Available from: https://mhc7.go.th/wpcontent/uploads/2017/09/.pdf

Maslach C, Jackson SE. The measurement of experienced burnout. Journal of occupational behavior. 1981; 2:99-113.

Cohen J. Statistical power analysis for behavioral sciences. New York: Academic Press; 1988.

Ninsanguandecha S. Burnout and problem coping strategies among employees of the Government Pharmaceutical Organization [Thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2015.

Siwakarn W, T. Sriwong B. Job burnout in hospital pharmacists, office of the permanent secrdtary of the Ministry of Public Health. Silpakorn Educational Research Journal. 2011;2(2):331-41.

Boonkiatcharoen V, Saengdiatha B, Vimolket T. Burnout among perioperative nurses in public hospitals in Bangkok. RTA med J. 2018;71(3):163-72.

Kijjanon N, Jongjareonkumchok A, Masnaragorn P. Burnout among staff nurses working in Intensive Care Units. Rama Nurs J. 2009;15(1):86-97.

Downloads

Published

2022-11-01