ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะแรกของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

Factors Related to the Early Stage of Alcohol Drinking among male Students at Lower Secondary School, Bangnumprieo District, Chaahoengsao Province

Authors

  • มัณฑนา ขอนดอก
  • พรนภา หอมสินธุ์
  • รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์

Keywords:

ปัจจัย, การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะแรก, วัยรุ่น, Factors, Early alcohol drinking stage, Adolescents

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะแรกของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 424 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้นทุนชีวิตและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีครอนบาคแอลฟา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Binary Logistic Regression ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะแรก ร้อยละ 6.2 อายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มครั้งแรกคือ 12.3 ปี ปัจจัยป้องกันและปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะแรกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ ศาสนา (OR = 4.01, 95% CI = 2.39 – 6.73) อายุ (OR = 1.99, 95% CI = 1.19 – 3.34) ทัศนะคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (OR = 1.94, 95% CI = 1.21 – 3.12) พลังชุมชน (OR = 1.92, 95% CI = 1.08 – 3.14) การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (OR = 1.90, 95% CI = 1.17 – 3.08) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (OR = 1.89, 95% CI = 1.15 – 3.10) พลังครอบครัว (OR = 1.79, 95% CI = 1.01 – 3.17) และพลังตัวตน (OR = 1.74, 95% CI = 1.04 – 2.89) ผลการศึกษาครั้งนี้นำไปสู่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพยาบาล และบุคลากรด้านสุขภาพ ในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่นชาย  The purpose of this study were to identify the prevalence of alcohol drinking and to examine factors related to the early alcohol drinking stage among lower secondary school male students. The participants were 424 lower secondary school male students in Bangnumprieo district, Chachoengsao province, selected by multistage sampling. Data were collected by questionnaires : demographic data, attitude towards alcohol drinking, developmental assets, alcohol drinking. The consistency of the questionnaires was analyzed using Cronbach alpha. Statistics used including mean, percentage, standard deviation, and binary logistic regression. The findings of the study showed that the prevalence of early stage alcohol drinking was 63.2%. The average age of first drink was 12.3 years old. Both protective factors were associated with early alcohol drinking stage. These factors were religion (OR = 4.01, 95% CI = 2.39 – 6.73), attitudes toward alcohol drinking (OR = 1.94, 95% CI = 1.21 – 3.12), community assets (OR = 1.92, 95% CI = 1.08 – 3.14), access to alcoholic drinks (OR = 1.90, 95% CI = 1.17 – 3.08), age (OR = 1.99, 95% CI = 1.19 – 3.34), academic success (OR = 1.89, 95% CI = 1.15 – 3.10), family assets (OR = 1.79, 95% CI = 1.01 – 3.17), and internal assets (OR = 1.74, 95% CI = 1.04 – 2.89). The result contribute to knowledge and understanding of risk factors and protective factors of alcohol drinking. It will be beneficial to nurses and health personnel to prevent and reduce risk factors of alcohol drinking  among male adolescent.

Downloads

Published

2023-12-08