ปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพตนเองของเกษตรกรสวนยางพารา

Factors Affecting Self-care among Rubber Farmers

Authors

  • ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
  • ตั้ม บุญรอด

Keywords:

การดูแลสุขภาพ, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, เกษตรสวนยางพารา, Self-care, Occupational health and safety, Rubber farmers

Abstract

การวิจัยเชิงวิเคราะห์ภาคตัดขวางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพตนเองของเกษตรกรสวนยางพารา ในตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระหว่างเดือนมกราคม  กุมภาพันธ์ 2554 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 165 ราย แบบสัมภาษณ์ได้รับตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาด้วยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ได้ค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้เท่ากับ 0.805 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพหุคูณถดถอยเชิงเส้น ผลการวิจัยพบว่า การดื่มเครื่องดื่มชูกำลังมีผลในเชิงบวกต่อการดูแลสุขภาพตนเอง (5.39 ; 95% CI: 0.10 ถึง 10.67) ประวัติการได้รับอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพสวนยางพารามรผลในเชิงลบต่อการดูแลสุขภาพตนเอง (-6.29; 95% CI: -11.17 ถึง  -1.41) และประวัติการได้รับความรู้ การฝึกอบรมมีผลในเชิงลบต่อการดูแลสุขภาพตนเอง (-9.66; CI: -16.41 ถึง -2.92) ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาควรมีการให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยเฉพาะในเกษตรสวนยางพาราที่มีการดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองให้เพิ่มมากขึ้น The objective of this analytic cross-sectional study was to investigate factors affecting self-care among rubber farmers in Laem Tanot Subdistrict, Khanun District, Phatthalung province between lanuary and February, 2011. One hundred and sixty five farmers were systematically sampled and interviewed by questionnaire which content validity cheeked by 3 experts and Cronbach’s alpha coefficient of 0.805. Multiple regression analysis was used to analyze factors affecting self-care among rubber farmers. The main results revealed that energy drinking was positively affected self-care (5.39; 95% CI: 0.10 to10.67). However, history of work related accident was negatively associated with self-care (-6.29; 95% CI: -11.17 to -1.41). In addition, training related to occupational hazards and diseases that health education and dissemination should be appropriately aroused, particularly, among rubber farmers who consume energy drinks in order to increase awareness of self- care in rubber farmers.

Downloads

Published

2023-12-08