การพัฒนาโมเดลกลวิธีการอ่าน สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

Authors

  • ปิยะนุช พุฒแก้ว

Keywords:

กลวิธีการอ่าน, โมเดลกลวิธีการอ่าน, โมเดลกลวิธีการอ่านสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษาต่างประเทศ

Abstract

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโมเดลกลวิธีการอ่านสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 2) ใช้โมเดลกลวิธีการอ่านสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศที่พัฒนาขึ้น และ 3) ศึกษาผลการใช้โมเดลกลวิธีการอ่านสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศที่พัฒนาขึ้นโดยพิจารณาจาก (3.1) ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนกับหลังการใช้โมเดลกลวิธีการอ่านฯ ของผู้เรียน และ (3.2) ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อโมเดลกลวิธีการอ่านฯ         กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิศาสตร์ภาคกลาง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง มีผู้เรียนจำนวน 75 คน การดำเนินงานวิจัยเป็น 3 ระยะคือระยะที่ 1 การพัฒนาโมเดลกลวิธีการอ่านฯมีการดำเนินการ 9 ขั้นตอน ระยะที่ 2 การใช้โมเดลกลวิธีการอ่านฯที่พัฒนาขึ้นมีการดำเนินการ 3 ขั้นตอน และระยะที่ 3การศึกษาผลการใช้โมเดลกลวิธีการอ่านฯ ที่พัฒนาขึ้นมีการดำเนินการ 2 ขั้นตอน         ผลการวิจัยพบว่า1. โมเดลกลวิธีการอ่านฯ มีรายละเอียดประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ คือ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา แผนการใช้และเอกสารประกอบแผนการใช้โมเดลกลวิธีการอ่านฯประกอบด้วยกิจกรรม 5 ขั้นคือ ขั้นที่ 1 การสำรวจกลวิธีการอ่าน ขั้นที่ 2 การนำเสนอ ขั้นที่ 3 การปฏิบัติ ขั้นที่ 4 การประยุกต์ใช้ และขั้นที่ 5 การประเมินผล2. จากการนำโมเดลกลวิธีการอ่านฯที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างพบว่า2.1 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนหลังใช้โมเดลกลวิธีการอ่านฯสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05นอกจากนี้ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่านสูง ปานกลางและต่ำ หลังใช้โมเดลกลวิธีการอ่านฯ สูงกว่าก่อนใช้ทุกกลุ่ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .052.2 ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อโมเดลกลวิธีการอ่านฯโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.93) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ

Downloads