สมรรถนะในการบริหารจัดการของหัวหน้างาน ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทำงาน ของพนักงานบริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร

Authors

  • นภาพร เทพรักษา

Keywords:

สมรรถนะในการบริหารจัดการ, ประสิทธิผลในการทำงาน

Abstract

         การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย (1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชน (2) เพื่อศึกษาสมรรถนะในการบริหารจัดการของหัวหน้างานที่มีความสัมพันธ์ประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชน ประกอบด้วย ความความเป็นผู้นำ, การวางแผนงานและการจัดการ, ความคิดเชิงวิเคราะห์, การตัดสินใจ, การสื่อสาร, การสอนงานและการพัฒนางาน และการพัฒนาพนักงาน จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-33 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรี และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิผลในการทำงานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับสมรรถนะในการบริหารจัดการด้านความเป็นผู้นำ, การวางแผนงานและการจัดการ, การสอนงานและการพัฒนางาน และการพัฒนาพนักงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

Downloads