การบริหารงานเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวีท้องถิ่นในยุคดิจิทัล ศึกษาเฉพาะจังหวัดชลบุรี Management for the Survival of Local Cable TV Business in the Digital Era: A Case Study of Chon Buri Province

Authors

  • กมลทิพย์ หิรัญประเสริฐสุข
  • กิติมา สุรสนธิ

Keywords:

เคเบิลทีวีท้องถิ่น, บริหารงาน, ยุคดิจิทัล, ผู้ประกอบการ, ความอยู่รอด, Local Cable TV Business, Management, Digital Era, Entrepreneur, Survival

Abstract

บทคัดย่อการศึกษาวิจัยเรื่อง "การบริหารงานเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวีท้องถิ่นในยุคดิจิทัล ศึกษาเฉพาะจังหวัดชลบุรี" นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงาน รวมถึงปัจจัยภายในและภายนอก แนวโน้มและทิศทางการบริหารงานเพื่อความอยู่รอดหลังการเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documents Research) และใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีที่มีสมาชิกตั้งแต่ 5,000-15,000 ราย มีการบริหารแบบเป็นองค์กร ส่วนผู้ประกอบการเคเบิลทีวีท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีที่มีสมาชิกน้อยกว่า 1,000 รายนั้นเป็นธุรกิจขนาดเล็ก มีการบริหารงานแบบไม่เป็นองค์กร ทั้งนี้พบว่า ผู้ประกอบการเคเบิลขนาดกลางมีเงินทุนเพียงพอที่จะลงทุนในการปรับระบบส่งสัญญาณ จากอนาล็อกเป็นระบบดิจิทัล นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังได้รับผลกระทบจากการเสียค่าธรรมเนียมให้กับ กสทช. ขณะเดียวกันแนวโน้มสมาชิกของเคเบิลทีวีท้องถิ่นเริ่มลดลง ผนวกกับพฤติกรรมผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนและหันมาใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มและทิศทางการบริหารงานในอนาคต คือ 1. การให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย หรือหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยยังคงให้บริการเคเบิลทีวีควบคู่ไปด้วยกลยุทธ์ที่สำคัญ คือ ราคา การให้บริการ และความใกล้ชิดท้องถิ่น  2. ในอนาคตผู้ประกอบการเคเบิลทีวีขนาดเล็กในจังหวัดชลบุรีมีแนวโน้มที่จะรวมตัวกันเป็นบริษัทเดียวเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจABSTRACTThe research on Management for the Survival of Local Cable TV Business in the Digital Era: A case study of Chon Buri Province is to examine management, both internal and external factors that influence on the survival of local cable TV business. And, it is to study tendency and direction tothe survival of this local cable TV business. This qualitative study bases on document research and in-depth interview.The research finds that the local cable TV providers in Chon Buri Province, who have 5,000 to 15,000 subscribers, manage their business in organization pattern. There are structure of administration and human resource management. Meanwhile, the small local cable TV providers, who have less than 1,000 subscribers, manage their business in non -organization pattern/ informal pattern. In addition, the research finds that to survive the digital era, the major local cable TV providers have enough funds to invest in transformation of analogue to digital signal whereas the small local cable TV providers cannot afford. Also, operation fee and network license fee from NBTC are other factors that influence on managing the local cable TV. Finally, this research projects that the local cable TV providers in Chon Buri Province tend to run their business and further provide internet network service or find partnership in accordance with three main strategies; price, service and its familiarity with local. Furthermore, the small local cable TV providers tend to merge their business into a single company to strengthen their business.

Downloads