ความเป็นปกติของการคอร์รัปชั่นกับการเข้าสู่ ตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น Normalization of Corruption and the Recruitment of Local Employees

Authors

  • รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
  • นุชจรี ศิลมงคล

Keywords:

การคอร์รัปชั่น, องค์กรปกครองท้องถิ่น, การเข้าสู่ตำแหน่ง, Corruption, Local Administrative Organization, Recruitment

Abstract

บทคัดย่อการคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยที่ยากจะแก้ และปัญหายิ่งรุนแรงมากขึ้นเมื่อการคอร์รัปชั่นได้เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองที่เล็กที่สุดและใกล้ชิดกับประชาชนอย่างมาก โดยทั่วไปการบรรจุแต่งตั้งบุคคลซึ่งต้องอยู่บนฐานของระบบคุณธรรมได้ถูกบิดเบือนไปด้วยกระบวนการคอร์รัปชั่นทั้งสองฝ่าย คือ ผู้ที่มีอำนาจและผู้ที่ต้องการบรรจุ ต่างสมยอมและทำให้กระบวนการคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดา ด้วยการเรียกเงินค่าตำแหน่งสำหรับการบรรจุว่าค่าธรรมเนียม และสร้างกระบวนการคอร์รัปชั่นที่ไม่เป็นทางการเพิ่มเข้าไปในกระบวนการที่เป็นทางการ กระบวนการในการสร้างความเป็นปกติให้กับการคอร์รัปชั่น นอกจากการสร้างความเป็นสถาบัน การสร้างความเป็นเหตุเป็นผล และการกล่อมเกลาทางสังคมแล้ว พบว่า เกี่ยวข้องกับค่านิยมการเป็นข้าราชการของคนในสังคมไทยที่ต้องการความมั่นคงในการทำงานและอาชีพ อันเป็นเงื่อนไขที่สำคัญสำหรับการยอมเข้าสู่กระบวนการนี้ด้วย AbstractCorruption is a big problem in Thai society that is difficult to solve and more serious when it occurs in local administrative organization, the smallest administrative unit that is relatively close to people. Normally, personnel recruitment and appointment that must be based on merit system have been distorted with the corruption from both two sides: authority and candidate. They make a secret settlement and normalization of corruptionby calling the money for putting in a position as “fee”. In fact, they add informalcorruption procedures into the formal procedures. The corruption becomes normalized in institutionalization, rationalization and socialization. It was found that the corruption relates to value of being government employee of Thai people who need the employment and occupation security. In addition, this is the vital condition that let people to this. 

Downloads