ความเชื่อและพิธีกรรมของขบวนการฮะเร คริชณะในเมืองพัทยา Beliefs and Rites of Hare Krishna Movement in Pattaya

Authors

  • พงษ์พัฒน์ ทุ่งไธสง
  • ปรีดี พิศภูมิวิถี

Keywords:

ความเชื่อ, พิธีกรรม, ฮะเร คริชณะ, พัทยา, Beliefs, Rites, Hare Krishna, Pattaya

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมา ความเชื่อและพิธีกรรมของขบวนการฮะเร       คริชณะในเมืองพัทยา พร้อมทั้งวิเคราะห์บทบาทความเชื่อและพิธีกรรมของขบวนการดังกล่าว โดยการศึกษาจากเอกสารและเก็บข้อมูลภาคสนามที่ศูนย์ปฏิบัติภักดีโยคะ สมาคมนานาชาติเพื่อคริชณะจิตสำนึก เมืองพัทยาด้วยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ผลการวิจัยพบว่าขบวนการฮะเร คริชณะ เป็นขบวนการทางศาสนาแบบเทวนิยมที่นับถือพระกฤษณะเป็นเทพเจ้าสูงสุด โดยได้รับการปฏิรูปมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 เผยแพร่เข้ามาในเมืองพัทยา และสามารถดำรงอยู่ได้ ด้วยการเลือกรับปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและความเชื่อเดิม ขบวนการฮะเร      คริชณะในเมืองพัทยา มีความเชื่อในพลังอำนาจและการอวตารของพระกฤษณะ มีเป้าหมายสูงสุดทางศาสนาเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยวิธีปฏิบัติภักดีโยคะ โดยความเชื่อนั้นเป็นพื้นฐานก่อให้เกิดพิธีกรรมอันเป็นแนวทางปฏิบัติสู่การหลุดพ้นที่เน้นการสวดมนต์ร้องเพลงเป็นหลัก ซึ่งพิธีกรรมต่าง ๆ จะมีความหมาย เกิดความขลังและศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ด้วยการศรัทธาในความเชื่ออย่างไร้ข้อกังขา พร้อมทั้งมีบทบาทในฐานะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของสาวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนให้ความหวังเรื่องโลกหน้าและการหลุดพ้นThis study has the objectives to study the origins, beliefs and rites of Hare Krishna movement in Pattaya City. It also contains the analysis of roles and rites of the movementusing qualitative research methodology in studying documents, interviews, non-participant observation and participant observation at Bhakti Yoga Centre, the International Society for Krishna Consciousness at Pattaya City.The research found out that Hare Krishna movement was a theism movement. It had Krishna asa supreme god. The movement came from the reformation of Hinduism in 16th century A.D. The movement came to Pattaya City and survived through its adaptation to local beliefs and social concept.Hare Krishna movement in Pattaya City believes in the power and reincarnation of Lord Krishna. Its highest purpose is to escape the Samsara through the practice of Bhakti yoga.This belief formed rites to attain extrication through chants. All of these rites are meaningful because of doubtless faith. The belief and rites are spiritual anchor in daily life, hope for the next life and extrication to its disciples.

Downloads