การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของนักสื่อสารชุมชนริมคลอง A Development of Communication Competency for Canal-Community Communicators

Authors

  • นิษฐา หรุ่นเกษม
  • มณฑล จันทร์แจ่มใส
  • ปรียา สมพืช

Keywords:

การพัฒนาศักยภาพ, การสื่อสาร, นักสื่อสารชุมชน, Empower, Communication, Community Communicators

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารสำหรับนักสื่อสารชุมชนริมคลอง ผู้เข้าร่วมกระบวนการวิจัยใช้วิธีการเจาะจงคุณสมบัติและแบบอาสาสมัคร จากชุมชนริมคลองลาดพร้าว-คลองเปรม รวมถึงนักศึกษาจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ การสังเกต และการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของนักสื่อสารชุมชนริมคลอง     ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของนักสื่อสารชุมชนริมคลองเริ่มต้นจากการระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ทุนและปัญหาของชุมชน และออกแบบกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการสื่อสารนักสื่อสารชุมชนริมคลองร่วมกัน สำหรับเนื้อหากิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ (1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสถานการณ์ริมคลองจากเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนริมคลองร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การจุดประเด็นทางสังคม: ทำอย่างไรให้เป็นข่าว” และ (3) ฝึกปฏิบัติ “การสร้างเครื่องมือการสื่อสาร เพื่อจุดประเด็นทางสังคม” โดยใช้สื่อเฉพาะกิจ เพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างเครื่องมือการสื่อสารที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง ทำง่าย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไม่สูงมากThe purpose of this research was to empower the communication competency for the canal community. With specific qualifications method and volunteer method, participants in the research were selected from the people in the communities along the Ladprao-Khlong Prem Canals and the 3rd and 4th year students of Communication Arts Program in the Faculty of Management Science at Phranakhon Rajabhat University. Data collecting tools included informal interviews, observations, and empowerment activities. The research found that the development process to empower the communication competency for the canal community started from brainstorming and then they designed the empowerment activity together. The activity was divided into 3 sessions: (1) canal community communicators, students of Communication Arts Program, and participants exchanged the experiences of the community situations along the; (2) they stimulated "Social Issues: How to call the social issues to media attention"; and (3) they practiced creating the communication tools to stimulate “Social Issues” by using specialized media for calling media attention in order that the community could make their own media manually and easily and the operational cost was low.

Downloads

Published

2021-06-29