การแผ่เมตตาในสังคมไทยตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท

The Application of Mettā in Thai Society in Accordance with Theravada Buddhism

Authors

  • ขันทอง วิชาเดช
  • พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
  • ประพันธ์ ศุภษร

Keywords:

พระพุทธศาสนา, นิกายเถรวาท, การแผ่เมตตา

Abstract

บทความวิจัยเรื่อง “การแผ่เมตตาในสังคมไทยตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท” มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการแผ่เมตตาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 2) เพื่อศึกษาการแผ่เมตตาในสังคมไทย และ 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์การแผ่เมตตาในสังคมไทยตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า การแผ่เมตตาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท คือ ความปรารถนาดีต่อตนเองอย่างยิ่ง และส่งผ่านความเมตตาให้แก่ผู้อื่นด้วย ซึ่งแสดงออกเป็นความรักความปรารถนาดีต่อกัน การแผ่เมตตานั้น กล่าวโดยไม่เจาะจงผู้รับมี 5 โดยเจาะจงผู้รับมี 3 ทั้งโดยเจาะจงและไม่เจาะจงที่อยู่ในทิศทั้ง 10 โดยแผ่ตามอาการแห่งเมตตา 4 ได้แก่ 1) จงเป็นผู้ไม่มีเวร 2) ไม่เบียดเบียนกัน 3) ไม่มีทุกข์ และ 4) รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดแผ่ไปในบุคคล 12 แผ่ไปในทิศทั้ง 10 คุณสมบัติของผู้แผ่เมตตามีอยู่ 2 ประการ คือ 1) ละนิวรณ์ 5 และ 2) ได้จตุตถฌาน  This dissertation entitled “The Application of Metta Radiation in Thai Society in Accordance with the Theravada Buddhism” had three objectives: 1) to study the concept of Metta radiation found in Theravada scriptures, 2) to study the problems of Metta in Thai society and, 3) to analytically study Metta radiation in Thai society in accordance with Theravada Buddhism. This study was a qualitative research. The findings revealed that according to Theravada Buddhism, Metta Radiation was best wish towards prayers’ and other lives. This could be shown by affection and good desire. There were five prayers in Metta Radiation for unspecified recipients, and there were three prayers in Metta radiation for specified recipients. Metta radiation for both unspecified and specified recipients was chanted for those who were in ten directions. This could be chanted with 4 symptoms of Metta as follows: 1) without enmity, 2) without violence 3) without suffering and 4) happily self-protected. Metta radiation was chanted to twelve people in ten directions. Two qualifications of the people who prayed were 1) giving up the hindrances and 2) attaining the fourth trance.

References

กระทรวงวัฒนธรรม, วันที่ค้นข้อมูล 25 พ.ย. 2560. จาก http://www.m-culture.go.th

ณัฏฐ์ณัณญา จิณณนันท์ธัมมา และพัฒน์ สดาวงศ์วิวัฒน์. (2556). รักแท้และคู่บารมีของพระพุทธเจ้า. สมุทรสาคร: บริษัท ยูไนเต็ดโปรดักชั่น เพรส จำกัด.

สาริกา หาญพานิชย์. (2555). การศึกษาวิเคราะห์เมตตาบารมีในสุวรรณสามชาดก. ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูปิยสารวิมล ปิยาจโร (สนิท มีชำนาญ). (2557). วิเคราะห์บทสวดมนต์แผ่เมตตาในคัมภีร์พุทธปรัชญาเถรวาท. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระมหาบุญเรียน ปภงฺกโร (พิลาพันธ์). (2542). การศึกษาวิเคราะห์เรื่องเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระมหาบัญชา สุสมฺปนฺโน (ผาติวโรดม). (2555). การศึกษาวิเคราะห์หลักเมตตาธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทกับพระคัมภีร์คริสตธรรม. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย:

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระมาโนช วชิรวุโธ (มีวังปลา). (2556). การศึกษาเปรียบเทียบการบำเพ็ญเมตตาบารมีในพุทธศาสนาเถรวาทกับพุทธศาสนามหายาน. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระอธิการสมชัย มณีวณฺโณ (กิ่งนอก). (2555). หลักเมตตาในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ในสังคมไทย. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2552). พุทธธรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระพุทธโฆสาจารย์. (2554). คัมภีร์วิสุทธิมรรค. แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร). (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: บริษัท ธนาเพรส จำกัด.

พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ). (2555). พรหมวิหาร. แปลและเรียบเรียงโดยพระคันธสาราภิวงศ์. กรุงเทพมหานคร: หจก. ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2549). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สนทนาธรรมทั่วไป, ลานธรรมจักร, วันที่ค้นข้อมูล 25 พฤศจิกายน 2560. จากhttp://www.dhammajak.net

Downloads

Published

2022-11-10