แนวคิดเรื่อง “ความหลากหลายทางเพศ” ในกระบวนทัศน์วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

The Concept of Gender and Sexual Diversity in Sciences and Social Sciences Paradigms

Authors

  • นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

Keywords:

ความหลากหลายทางเพศ, กระบวนทัศน์, สังคมและวัฒนธรรม, ทางวิทยาศาสตร์

Abstract

บทความนี้ต้องการทำความเข้าใจแนวคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศที่ปรากฏอยู่ในกระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยจะเปรียบเทียบให้เห็นว่ากลุ่มความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ วิชาจิตเวชศาสตร์ และเพศศาสตร์ อธิบายความหลากหลายทางเพศจากปัจจัยทางชีววิทยาซึ่งทำให้เพศสรีระของมนุษย์ถูกจัดจำแนกเป็นเพศที่ปกติ (เพศหญิงและเพศชาย) และผิดปกติ (เพศที่มีความคลุมเครือ) ซึ่งวางอยู่บนกระบวนทัศน์วัตถุภาวะ ในขณะที่ความรู้ทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ สตรีนิยม เควียร์ศึกษา และมานุษยวิทยา อธิบายความหลากหลายทางเพศภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบ่งชี้ว่าความเป็นหญิงและชายมิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่วัฒนธรรม คือ สิ่งที่หล่อหลอมให้มนุษย์สร้างอัตลักษณ์ทางเพศ การทำความเข้าใจกระบวนทัศน์ที่ต่างกันนี้จะช่วยให้เห็นทิศทางของความรู้เรื่องเพศในสังคมได้ดีขึ้น This article aims to understand the current concept of gender and sexual diversity that found in the paradigms of sciences and social sciences. It was found from the comparison of two notions that gender and sexual diversity in the sense of the scientific knowledge- includes psychiatry and sexology can be explained from biological factors and human physiology then was classified to normal (female and male) and abnormal sex (unidentified sexual organ). This comprehension is based on the objectivist paradigm. From perspectives of social sciences knowledge, such as history, feminist studies, queer studies and anthropology, on the other hand, explain that gender and sexual diversity can happen under the changing social and cultural context. This indicates that women and men are not naturally occurring but are culturally shaped. People create their own gender identity. Understanding these different paradigms will help to see the direction of gender and sexual knowledge in society better.

References

ก้องสกล กวินรวีกุล. (2545). การสร้างร่างกายพลเมืองไทยในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2481-2487. วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต, สาขาวิชามานุษยวิทยา, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2552). สถานภาพความรู้ในการศึกษาการเคลื่อนไหวทางสังคมของชาวเกย์. รัฐศาสตร์สาร 30 ปี ธรรมศาสตร์ 60 ปี 2, 381-425.

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2553). นิตยสารมิถุนา บรรทัดฐานของเกย์ไทยชนชั้นกลาง. รัฐศาสตร์สาร, 31(3), 89-132.

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2555). การศึกษาเกย์ในสังคมไทย 5 ทศวรรษของการสร้างความรู้. วารสารเพศวิถีศึกษา, 2, 141-180.

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (บก.). (2560ก). เมื่อร่างกลายเป็นเพศ อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2560ข). เพศในเขาวงกต แนวคิดทฤษฎีเพศในวัฒนธรรมบริโภค. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ และแจ็คสัน, พี. เอ. (บก.). (2556). เพศหลากเฉดสี พหุวัฒนธรรมทางเพศในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

บารมี พานิช. (2559). รูปแบบและขั้นตอนการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Agustin, L. (2007) Sex at the margins: Migration, labour markets and the rescue industry. London: Zed Books.

Butler, J. (1990). Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. New York: Routledge.

Butler, J. (1993). Bodies that matter: On the discursive limits of sex. London: Routledge.

Carastathis, A. (2014). The concept of intersectionality in feminist theory. Philosophy Compass, 9(5), 304-314.

Carpenter, E. (1919). Intermediate types among primitive folk; A study in social evolution. London: Allen & Unwin.

Cole, J. (2004). Fresh contact in Tamatave, Madagascar: Sex, money and intergenerational transformation. American Ethnologist, 31(4), 573-588.

Crozier, I. (2008). Introduction: Havelock Ellis, John Addington Symond and the construction of sexual inversion. In Crozier, I. (Ed.) Sexual inversion: A critical edition. (pp.1-86). New York: Palgrave Macmillan.

Donnan, H., & Magowan, F. (2010). The anthropology of sex. Oxford: Berg.

Dunne, G. A. (2003). A passion for sameness? Sexuality and gender accountability. In Weeks, J., Holland, J., & Waites, Ma. (Eds.) Sexualities and society. (pp.57-68). Cambridge: Polity Press.

Ellis, H. (1900). Studies in the psychology of sex, vol. I, sexual inversion. Dhaka: University Press Limited.

Ellis, H. (1927). Studies in the psychology of sex, vol. II. Philadelphia: F.A. Davis.

Fausto-Sterling, A. (2000). Sexing the body. New York: Basic Books.

Fausto-Sterling, A. (1993). The five sexes: Why male and female are not enough. In Williams, C.L., & Stein, A. (Eds.) Sexuality and gender. (pp.468-473). Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers.

Felski, R. (1998). Introduction. In Bland, L., & Doan, L. (Eds.) Sexology in culture: Labelling bodies and desires. (pp. 1-8). Chicago: The University of Chicago Press.

Foucault, M. (1978).The will to knowledge: The history of sexuality 1. New York: Penguin Books.

Freedman, E. B. (2003). No turning back: The history of feminism and the future of women. New York: Ballantine Books.

Freud, S. (1962). Three essays on the theory of sexuality (J. Strachey, Trans). New York: Basic Books.

Fuss, D., & Barale, M.A. (1991). Inside/out: Lesbian theories, gay theories. London: Routledge.

Gagnon, J. H., & Simon, W. (1973). Sexual conduct: The social sources of human sexuality. Chicago: Aldine Pub.

Garton, S. (2004). Histories of sexuality. New York: Routledge.

Greenberg, D. F. (1988). The construction of homosexuality. Chicago: The University of Chicago Press.

Halperin, D. (2002). How to do the history of homosexuality. Chicago: The University of Chicago Press.

Harding, S. (2003). The feminist standpoint theory reader: Intellectual and political controversies. London: Routledge.

Hekma, G. (2000). Queering anthropology. In Sandfort, T. S., Schuyf, J., Duyvendak, J.W., & Weeks, J. (Eds.) Lesbian and gay studies: An introductory, interdisciplinary approach. (pp. 81-97). London: Sage.

Herdt, G. (1981). Guardians of the flutes: Idioms of masculinity. York: McGraw-Hill.

Herdt, G. (1984). Ritualized homosexuality in Melanesia (Studies in Melanesian Anthropology). Berkeley: University of California Press.

Herdt, G. (1987). The Sambia: Ritual and gender in New Guinea. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Herdt, G. (Ed.) (1994). Third sex, third gender: Beyond sexual dimorphism in culture and history. New York: Zone Books.

Hirschfeld, M. (1998). Transvestites. In Bland, L., & Doan, L. (Eds.) Sexology uncensored. (pp. 97-104). Chicago: The University of Chicago Press.

Hunter, M. (2002). The materiality of everyday sex: Thinking beyond prostitution. Studies, 61(1), 99-120.

Jackson, P. A. (1995). Dear uncle go: Male homosexuality in Thailand. Bangkok: Bua Luang Books.

Jackson, P. A. (2000). An explosion of Thai identities: Global queering and re-Imagining Queer theory. Culture, Health & Sexuality, 2(4), 405-424.

Jackson, P. A. (2003). Performative genders, perverse desires: A bio-history of Thailand’s same-sex and transgender cultures. Retrieved from https://bit.ly/3yqL0QX

Jackson, P. A. (2009). Global queering and global queer theory: Thai (trans) genders and (homo) sexualities in world history. Autrepart, 49(1), 15-30.

Jackson, P. A. (2016). First queer voices from Thailand. Hong Kong: Hong Kong University Press.

Jackson, S. (2003). Heterosexuality, heteronormativity and gender hierarchy: Some reflections on recent debates. In Weeks, J., Holland, J., & Waites, M. (Eds.) Sexualities and society. (pp. 69-83). Cambridge: Polity Press.

Katz, J. N. (1976). Gay American history. New York: Crowell.

Kinsey, A., Pomeroy, W. B., & Martin, C. E. (1948). Sexual behavior in the human male. Philadelphia: W. B. Saunders.

Krafft-Ebing, R. V. (1886). Psychopathia sexualis. Stuttgart; Veblag Von Ferdinand Enke.

Lacan, J. (1978). The four fundamental concepts of psychoanalysis. (A. Sheridan, Trans.). Paris: Éditions du Seuil.

Malinowski, B. (1929). The sexual life of savages in North-Western Melanesia. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.

McIntosh, M. (1968). The homosexual Role. Social Problems, 16(2), 182-192.

Mead, M. (1928). Coming of age in Samoa. New York: William Morrow and Co.

Mitchell, J., & Rose, J. (Eds.) (1982). Feminine sexuality. London: The Macmillan Press.

Mizzi, R.C., & Walton, G. (2014). Catchalls and conundrums: Theorizing “sexual minority” in social, cultural, and political contexts. Paideusis, 22(1), 81-90.

Mondimore, F. M. (1996). A natural history of homosexuality. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Nye, R. A. (Ed.) (1999). Sexuality. Oxford: Oxford University Press.

Ojanen, T.T., Ratanashevorn, R., & Boonkerd, S. (2016). Gaps in reponses to LGBT issues in Thailand: Mental health research, services, and policies. Psychology of Sexualities Review, 7(1), 41-59.

Orter, S., & Whitehead, H. (1981). Sexual meanings: The cultural construction of gender and sexuality. Cambridge: Cambridge University Press.

Richardson, D. (2005). Desiring sameness?: The rise of a neoliberal politics of normalisation. Antipode, 37(3), 515-535.

Roscoe, W. (1991). The Zuni man-woman. Albuquerque: University of New Mexico Press.

Rubin, G. (1975). The traffic in women: Notes on the “Political Economy” of Sex. In R. R. Reiter (Ed.) Toward an anthropology of women (pp. 157-210). New York: Monthly Review Press.

Sandfort, T. S., Schuyf, J., Duyvendak, J. W., & Weeks, J. (Eds.) (2000). Lesbian and gay studies. An introductory, interdisciplinary approach. London: Sage.

Sedgwick, E. K. (1990). The epistemology of the closet. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.

Seidman, S. (1997). Different troubles: Queering social theory and sexual politics. Cambridge: Cambridge University Press.

Simon, W. (2003). The postmodernization of sex. In Weeks, J., Holland, J., & Waites, M. (Eds.) Sexualities and society. (pp. 22-32). Cambridge: Polity Press.

Smith, B. G. (2000). Global feminisms since 1945. London: Routledge.

Sullivan, N. (2003). A critical introduction to queer theory. New York: New York University Press.

Trumbach, R. (1998). Sex and the gender revolution, volume 1: Heterosexuality and the third gender in enlightenment London. Chicago: University of Chicago Press.

Ulrichs, K. H. (1994). The Riddle of Man-Manly Love. Volume 1. (A. Michael, Trans.). Lombardi-Nash. Buffalo, NY: Prometheus Books.

Vance, C S. (2005). Anthropology rediscovers sexuality: A theoretical comment. In Robertson, J. (Ed.) Same-sex cultures and sexualities. (pp.15-32). Malden, MA.: Blackwell Publishing.

Voss, B. L. (2005). Feminisms, queer theories, and the archaeological study of past sexualities. In

Robertson, J. (Ed.) Same-sex cultures and sexualities (pp.48-59). Malden, MA.: Blackwell Publishing.

Walters, S. D. (2005). From here to queer: Radical feminism, postmodernism, and the lesbian menace. In Morland, I., & Willox, A. (Eds.) Queer theory. (pp. 6-21). New York: Palgrave Macmillan.

Warner, M. (1993). Fear of the queer planet: Queer politics and social theory. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Warner, M. (2000). The trouble with normal. Cambridge: Harvard University Press.

Weeks, J. (1977). Coming out: Homosexual politics in Britain from the 19th century to the present. London: Quartet Books.

Weeks, J. (1981). Sex, politics and society. London: Longman.

Weeks, J. (1989). Sex, politics, and society: The regulation of sexuality since 1800 (2nd ed.). London: Longman.

Weeks, J. (2003). Sexuality. London: Routledge.

Weeks, J., Holland, J., & Waites, M. (Eds.) (2003). Sexualities and society. Cambridge: Polity Press.

Downloads

Published

2022-11-18