ความคิดเห็นของบุคลากรในอุตสาหกรรมโรงแรมเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นเพื่อการโรงแรมในจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

Opinions of Hotel Employees on Essential English Language Skills in the Hotel Industry in the Eastern Coastal Provinces

Authors

  • วินิชยา วงศ์ชัย
  • วรวุฒิ อึ้งจิตรไพศาล

Keywords:

ทักษะภาษาอังกฤษ , การเรียนรู้ตลอดชีวิต , การโรงแรม , จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก, English Language Skills, Lifelong Learning, Hotel Industry, Eastern Coastal Provinces

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในอุตสาหกรรมโรงแรมที่เกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นเพื่อการโรงแรมในจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก และเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของความคิดเห็นกับลักษณะประชากรของบุคลากร ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงสำรวจผ่านทางแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานโรงแรม 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอนุมาน ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับ ทักษะภาษาอังกฤษที่จําเป็นเพื่อการโรงแรม 3 อันดับแรก ได้แก่ ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการสื่อสารกับลูกค้าที่มารับบริการในโรงแรม ทักษะด้านภาษาอังกฤษช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน และระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยควรเน้นที่ทักษะทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการจ้างงาน และทักษะทางภาษาอังกฤษที่ควรได้รับการพัฒนามากที่สุด คือ ทักษะด้านการพูด การเขียน และ การฟัง ขณะเดียวกันความแตกต่างของเพศ การศึกษา และประสบการณ์การทำงานของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นเพื่อการโรงแรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 - 0.001 และได้นำไปสู่ความเข้าใจต่อผลการวิจัยในมิติที่เพิ่มขึ้น ผลการวิจัยยังช่วยส่งเสริมแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพื้นที่ดังกล่าว  The purposes of this research study were to examine the opinions of hotel employees on essential English language skills in the hotel industry in the eastern coastal provinces, and to compare the relationships between the opinions and demographic characteristics of the employees. The survey research was conducted using a questionnaire, with a sample of 400 hotel employees. The sample collecting method was by means of multiple-stage sampling. The data were analyzed using descriptive statistics and referential statistic inference. The findings revealed the top - three rated opinions of the hotel employees on essential English language skills in the hotel industry. The first was the essential English language skills for communicating with customers using the hotel services; the second was the English language skills that help increase employability; and third was that the university-level education system should emphasize the essential English language skills for employment. The skills needed to be improved the most were speaking, writing, and listening. Apart from that, the differences in sex, education, and work experiences were related to the opinions of hotel employees on essential English language skills, with a statistical significance level of 0.01-0.001. This led to further understanding of the research outcomes in other dimensions. The research outcomes also contributed to the development of lifelong learning guidelines in the area.

References

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (2561). ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 จำนวนโรงแรม. https://multi.dopa.go.th/omd3/news/cate6

กัญญาณัฐ์ เตโชติอัศนีย์. (2562). ผลการจัดอันดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยดัชนี EF English Proficiency Index ปี 2019. https://thestandard.co/ef-english-proficiency-index-2019/

พุทธชาด ลุนคำ. (2564). แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2564-2566: ธุรกิจโรงแรม. https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/Services/Hotels/IO/io-hotel-21

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2562). แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 5. http://nscr.nesdc.go.th/

Cendon, E. (2018). Lifelong learning at universities: Future perspectives for teaching and learning. Journal of New Approaches in Educational Research, 7(2), 81-87. https://doi.org/10.7821/naer.2018.7.320

Chamnankit, P. (2015). The needs of English language skills among receptionists at boutique hotels in Bangkok. [Master’s Thesis, Language Institute, Thammasat University].

Chen, Z. (2015). The analysis and researching on the essences of the lifelong education, lifelong learning and learning society. Scholarly Research Journal for Humanity Science and English Language, 2(10), 2608-2614. http://www.srjis.com/pages/pdfFiles/146849121525Z hiwei_Chen%201.pdf

Chitiba, C. A. (2012). Lifelong learning challenges and opportunities for traditional universities. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 1943-1947. https://doi.org/10.1016/j.sbspro. 2012. 05.408

Clement, A., & Morugavel, T. (2018). English for the workplace: The importance of English language skills for effective performance. The English Classroom, 20(1), 41-50. https://www.researchgate.net/publication/328353901

Dede, C. J., & Richards, J. (Eds.) (2020). The 60-year curriculum: New models for lifelong learning in the digital economy. Routledge.

Erling, J. (2014). The role of English in skills development in South Asia: Policies, interventions and existing evidence. British Council. https://www. britishcouncil.lk/sites/default/files/role_of_english_in_skills_ developmentin_south_asia_inside.pdf

Hiranburana, K. (2017). Use of English in the workplace. Kasetsart Journal of Social Sciences, 38(1), 31-38.

Hus, V. (2011). Development of ICT competences in the environmental studies subject in Slovenia. World Journal on Educational Technology, 3(3), 190-198.

ILO (2019). Work for a brighter future, report of the global commission on the future of work. International Labour Organisation.

Inoue-Smith, Y. (2017). Perceived ease in using technology predicts teacher candidates’ preferences for online resources. International Journal of Online Pedagogy and Course Design (IJOPCD), 7(3), 17-28. https://doi.org/ 10.4018/ijopcd.2017070102

Jhaiyanuntana, A., & Nomnian, S. (2020). Intercultural communication challenges and strategies for the Thai undergraduate hotel interns. PASAA, 59(1), 204-235.

Karachedee, P. (2017). Needs of English communication skills for Thai employees In a multinational company. [Master’s Thesis, Faculty of Education, Burapha University].

Kind, T., & Evans, Y. (2015). Social media for lifelong learning. International Review of Psychiatry, 27(2), 124-132. https://doi.org/10.3109/09540261.2014.990421

Laal, M. (2011). Barriers to lifelong learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 28(2011), 612-615.

Laal, M. (2012). Benefits of lifelong learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46(2012), 4268-4272.

Laal, M., & Salamati, P. (2012). Lifelong learning; why do we need it?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 31(2012), 399-403.

Lindeman, E. C. (1961). The meaning of adult education. Harvest House.

Miina, O. (2014). Effects of using English in business communication in 15 Japanese-based multinational corporations. [Master’s Thesis, Department of International Business, University of Oulu].

Nordina, N., Embia, M., & Yunusa, M. (2010). Mobile learning framework for lifelong learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 7(2010), 130-138.

OECD (2017). Getting skills right: Financial incentives for steering education and training. OECD Publishing.

Özdamlı, F., & Özdal, H. (2015). Life-long learning competence perceptions of the teachers and abilities in using information-communication technologies. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 182, 718-725.

Willis, J. (2000). A framework for task-based learning. Oxford.

Downloads

Published

2022-11-23