COIL: นววิถีของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในทศวรรษที่ 2020- การประยุกต์ใช้ในห้องเรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่น

COIL: A New Way of Higher Education in the 2020s- Application in Japanese Culture Classroom

Authors

  • นันท์ชญา มหาขันธ์

Keywords:

การจัดการศึกษานานาชาติแบบเรียนรู้ร่วมกันแบบออนไลน์, นววิถี, ทศวรรษที่ 2020, วัฒนธรรมญี่ปุ่น, พลเมืองโลก, Collaborative Online International Learning Management, New Normal, Decade 2020, Japanese Culture, Global Citizen

Abstract

วัตถุประสงค์ของบทความวิชาการเรื่องนี้เพื่อให้ข้อมูลและประสบการณ์ในการใช้จัดการศึกษานานาชาติแบบเรียนรู้ร่วมกันแบบออนไลน์ COIL (collaborative online international learning) ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน แทนการศึกษานานาชาติแบบเดิม เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการสร้างสมรรถนะในการอยู่ร่วมกันในสังคมโลก มหาวิทยาลัยบูรพาโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรายวิชาวัฒนธรรมญี่ปุ่น ได้มีการร่วมมือใช้ COIL ร่วมกับมหาวิทยาลัยคาโงชิมะ ประเทศญี่ปุ่น จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019-ปัจจุบัน โดยเริ่มดำเนินการก่อนการเกิดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างผู้เรียนทั้งสองฝ่าย เป็นการสร้างทักษะให้กับนักศึกษาแบบองค์รวม มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทั้งด้านความรู้ ความคิด ทัศนคติ และพัฒนาการเชิงพฤติกรรม โดยใช้แบบประเมิน BEVI (Beliefs, Events and Values Inventory) ทั้งก่อนและหลังกิจกรรมพบว่า นักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยมีพัฒนาการขึ้นในทุก ๆ ด้านและร้อยละ 90 เห็นว่าเป็นรูปแบบที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้แลกเปลี่ยนกับคนต่างวัฒนธรรม ส่วนผลของการตอบแบบสอบถามปลายเปิดนิสิตชาวไทยภายหลังการเรียนทั้ง 3 ปี พบว่า มีคำตอบใกล้เคียงกัน ผู้เขียนจึงขอเสนอให้ COIL เป็นนววิถีของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการพัฒนาทักษะแบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านทัศนคติ จิตสำนึก และสมรรถนะการเป็นพลเมืองโลก  The purpose of this paper is to provide information and describe experience in managing COIL (collaborative online international learning), which is an important approach to problems solving in today’s world, as an alternative to traditional international education. It is a highly effective way to build capacity for coexistence in the global society. The Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University, in collaboration with Kagoshima University, Japan, has been implementing COIL in teaching and learning in the course of Japanese Culture since 2019. This started before the outbreak of the new coronavirus. Technology has been used to enhance effective teaching in order to create collaborative learning opportunities among the learners of the two universities and to build students’ skills in a holistic way. Educational achievement was assessed in terms of knowledge, thinking, attitude and behavioral development by using the BEVI (Beliefs, Events and Values Inventory), assessment questionnaire, both before and after the implementation. The findings showed that students from both universities had improved in every aspect; and 90% of them found this project an opportunity to learn and exchange knowledge with people from different cultures. This was consistent with the responses from Thai students after 3 years of study based on the results of the open-ended questionnaire. This paper, therefore, suggests that COIL is a new normal for higher education today, as it effectively develops holistic skills in terms of attitudes, conscience and competence of being a global citizen.

References

ภาพพิมพ์ พิมมะรัตน์. (2563). นับถอยหลังสู่ 2030 ด้วยแผนพัฒนา 17 ข้อที่จะพาโลกให้ยั่งยืนไปด้วยกัน. https://www.greenery.org/articles/wastesidestory-sdgs/

เมธวิน ปิติพรวิวัฒน์. (2564). ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21. https://corporate.baseplayhouse.co/21st - century-skill-ทักษะแห่งศตวรรษที่-21/

COIL Connect for Virtual Exchange. (2022). Virtual exchange directory. https://coilconnect.org

Global Initiative Center, Kagoshima University. (2021). Partner universities. https://www.gic.kagoshima-u.ac.jp/triad/en/home-2/partners-en/

Global Initiative Center. (2021). Virtual inter-university symposium on ‘the world under COVID-19’ report. http://www.sekaitenkai-ku. 3pines.jp/en/symposium-4-en/

Namba, M. (2021). COIL report タイ・ブーラパー大学とのインターネット掲示板を用いたディスカッション. [Discussion with Burapha University students using bulletin boards]. https://www.gic.kagoshima-u.ac.jp/triad/ 2021_thai_burapha_coil_namba/

Stockholm Resilience Centre. (2022). Planetary boundaries. https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html

SUNY COIL Center. (2022). About-Suny Coil. https://coil.suny.edu

Unedaya, K. (2021). The future of international higher education aiming for SDGS: Collaboration with Japanese studies around the world (Keynote). The 15th JSAT Annual Conference 2021. https://www.jsat.or.th

Downloads

Published

2022-11-23