คุณลักษณะของตัวละครที่ประกอบอาชีพเชฟในภาพยนตร์แนวทำอาหาร

Traits of Chef Characters in Movies about Cooking

Authors

  • นิศา บูรณภวังค์

Keywords:

คุณลักษณะ, เชฟ, ภาพยนตร์แนวทำอาหาร, Traits, Chefs, Movies about Cooking

Abstract

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะตัวละครที่ประกอบอาชีพเชฟในภาพยนตร์แนวทำอาหารตัวละครรวม 12 ตัวจากภาพยนตร์แนวทำอาหารตั้งแต่ในช่วง ค.ศ. 1994-2017 จำนวน 13 เรื่องถูกนำมาศึกษาคุณลักษณะตัวละครเชฟในภาพยนตร์ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาจาก 1) บุคลิกภาพ 2) บริบทแวดล้อม และ 3) มุมมองต่อชีวิตและการทำงานผลการวิเคราะห์พบว่าคุณลักษณะของตัวละครที่ปรากฏในภาพยนตร์มี 14คุณลักษณะคือ 1) มีความรู้พื้นฐานในการทำอาหาร 2) ร่างกายแข็งแรง 3) มีความกระตือรือร้น 4) สามารถบริหารจัดการเวลาได้ดี 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีประสบการณ์สูง 7) มีทักษะทางธุรกิจ 8) มีทักษะการสื่อสารและโน้มน้าวใจคนได้ดี 9) มีภาวะความเป็นผู้นำ 10) มีความคิดสร้างสรรค์ 11) แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 12) ยอมรับคำวิจารณ์ 13) มีระเบียบวินัย และ 14) มีจุดมุ่งหมายในชีวิต ถึงแม้ว่าผลการศึกษาจะพบว่าตัวละครบางตัวอาจมีคุณลักษณะร่วมของเชฟไม่ครบทั้ง14ประการแต่พวกเขาก็สามารถประสบความสำเร็จในการเป็นเชฟได้เช่นกันเพราะมีคุณลักษณะพิเศษอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่นความภาคภูมิใจในวิชาชีพการทำงานเป็นทีมมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี  The objective of this research was to study the traits of chef characters in movies about cooking. Twelve characters from thirteen movies about cooking from 1994 to 2017 were analyzed. The traits of chef characters that were protagonists in movies were based on 1) personality, 2) context, and 3) perspectives on life and work. According to the analysis, 14 common character traits that can be found in chef movies included: 1) basic knowledge of cooking 2) healthy body 3) being energetic 4) good time management 5) good personality 6) high experience in cooking 7) good business skills 8) good communication and persuasive skills 9) leadership skills 10) creativity 11) problem solving 12) accepting criticism 13) being disciplined 14) having a purpose in life. Although the results revealed that some chef characters may not have all the 14 common traits, they could be successful chefs since they possessed additional attributes, such as professional pride, teamwork skills, and emotional maturity.

References

งามพร้อม ไทยมี. (2560). เชฟหญิงเหล็ก สูตรชีวิตจากครัวไทยในนิวยอร์ก. บัดส์ พับลิชชิ่ง.

ชยานันท์ เมฆสุด. (2562). บันทึกไม่ลับ ฉบับนักศึกษาวิชาอาหาร. แซลมอน.

ญาณทวี เสือสืบพันธุ์. (2560). ผู้ประกอบอาชีพทำอาหารในสังคมไทย ช่วงทศวรรษ 2490-2550. [ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

นัทธนัย ประสานนาม. (2559). Appetites and anxieties: Food, film, and the politics of representation. วารสารมนุษยศาสตร์, 23(2), 316-323.

วีร์ วงศ์สันติวนิช. (2560). การบริหารจัดการคนเก่งในแผนกครัว. ใน วิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการเชิงผู้ประกอบการ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

อนุสรณ์ ติปยานนท์. (2562). My Chefs. แซลมอน.

แอนโทนี่ บอร์เดน. (2545). เบื้องลึกในครัวลับ (โตมร สุขปรีชา, แปล). มติชน.

Berger, L. A., & Beger, D. R. (2004). The talent management handbook: Creating organizational excellence by identifying, developing, and promoting your best people. McGraw-Hill.

Downloads

Published

2022-11-24