อิทธิพลของพฤติกรรมการใช้งานทวิตเตอร์ต่อความสุขเชิงอัตวิสัยโดยมีการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่านและการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมเป็นตัวแปรกำกับ

Influence of Twitter Usages towards Subjective Well-Being: The Moderated Mediation Effect of Self-Esteem and Perceived Social Support

Authors

  • กิตติภพ ถนอมรอด
  • อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช

Keywords:

พฤติกรรมการใช้งานทวิตเตอร์, ความสุขเชิงอัตวิสัย, การเห็นคุณค่าในตนเอง, การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม, นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Twitter Usages, Subjective Well-being, Self-esteem, Perceived Social Support, Chulalongkorn University Students

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้งานทวิตเตอร์แบบแอคทีฟและความสุขเชิงอัตวิสัย และสำรวจการเห็นคุณค่าในตนเองในฐานะตัวแปรส่งผ่านโดยมีการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมมาเป็นตัวแปรกำกับ กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อายุ 18-22 ปี จำนวน 207 คน เป็นเพศชาย 43 คน และเพศหญิง 164 คน ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ถดถอยการกำกับอิทธิพลการส่งผ่านในการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมการใช้งานทวิตเตอร์แบบแอคทีฟไม่มีอิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองอย่างมีนัยสำคัญ และไม่พบอิทธิพลของการเห็นคุณค่าในตนเองในฐานะตัวแปรส่งผ่านระหว่างพฤติกรรมการใช้งานทวิตเตอร์แบบแอคทีฟและความสุขเชิงอัตวิสัย และไม่พบอิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมในฐานะตัวแปรกำกับระหว่างพฤติกรรมการใช้งานทวิตเตอร์แบบแอคทีฟและการเห็นคุณค่าในตนเอง ในขณะที่ผลการวิจัยพบอิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมในฐานะตัวแปรกำกับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้งานทวิตเตอร์แบบแอคทีฟและความสุขเชิงอัตวิสัย โดยที่โมเดลกำกับสามารถทำนายความแปรปรวนของความสุขเชิงอัตวิสัยได้ร้อยละ 62  The main purpose of this study is to examine the relationship between the behavior of the active use of Twitter among university students and their subjective well-being, as well as exploring the influences of self-esteem as a mediator and perceived social support as a moderator. The participants of this study comprised 207 students, with 43 males and 164 females, aged 18-22, and studying in Chulalongkorn University. The moderated mediation analysis was used to test and estimate the causal relationship among self-esteem as a mediator, perceived social support as a moderator, active use of Twitter, and subjective well-being. The results revealed that the participants’ behavior of active use of Twitter had no influence significantly on their self-esteem. Also, the participants’ self-esteem did not account for the relationship between the behavior of the active use of Twitter and their subjective well-being. Moreover, it was shown that the perceived social support as the moderator had no influence on the participants’ active use of Twitter and self-esteem. Finally, the influence of perceived social support was found on the relationship between the participants’ behavior of the active use of Twitter and subjective well-being. The moderation model accounted for 62% of the variance in subjective well-being.

References

กณิกนันต์ ศรีวัลลภ. (2553). อิทธิพลของการเห็นคุณค่าในตนเองที่รับรู้และการเห็นคุณค่าในตนเองโดยนัยต่อการถูกกีดกันทางสังคมและการรับรู้การถูกกีดกันทางสังคมโดยมีความหลงตนเองเป็นตัวแปรกำกับ: การศึกษาตามแนวทฤษฎีมาตรทางสังคม [วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย].

พนิดา จุลมณฑล. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงและความเหงาในวัยรุ่นโดยมีการสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน. [วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย].

พันธิตรา คูวัฒนสุชาติ. (2557). ประสบการณ์การเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาที่มีภาพถ่ายที่น่าดึงดูดใจทางเพศผ่านเฟซบุ๊ค. [วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย].

รศรินทร์ เกรย์, วรชัย ทองไทย และเรวดี สุวรรณนพเก้า. (2553). ความสุขเป็นสากล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

อาภาพร อุษณรัศมี. (2553). โมเดลเชิงสาเหตุของสุขภาวะผู้สูงอายุไทยหลังเกษียณงาน: อิทธิพลของการรับรู้สุขภาพ รายได้ และระดับการศึกษาที่ส่งผ่านระดับกิจกรรมและการควบคุมการตัดสินใจ. [วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย].

Albuquerque, B., (2010, January 16). What is subjective well-being? Understanding and measuring subjective well-being. Postive Psychology. http://positivepsychology. org.uk/subjective-well-being/

Allen, S. (2019, September 20). Social media’s growing impact on our lives. American Psychological Association. http://www.apa.org/members/content/social-media-research

Apaolaza, V., Hartmann, P., Medina, E., Barrutia, J. M., & Echebarria, C. (2013). The relationship between socializing on the Spanish online networking site Tuenti and teenagers’ subjective wellbeing: The roles of self-esteem and loneliness. Computers in Human Behavior, 29(4), 1282–1289. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.01.002

Baumeister, R. F., Campbell, J. D., Krueger, J. I., & Vohs, K. D. (2003). Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles?. Psychological Science in the Public Interest, 4(1), 1–44. https://doi.org/10.1111/1529-1006.01431

Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497–529. https://doi.org/10.1037/0033-2909.117.3.497

Bozorgpour, F., & Salimi, A. (2012). State self-esteem, loneliness and life satisfaction. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 69, 2004–2008. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.157

Burrow, A. L., & Rainone, N. (2017). How many likes did I get?: Purpose moderates links between positive social media feedback and self-esteem. Journal of Experimental Social Psychology, 69, 232–236. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2016.09.005

Chen, W., Fan, C.-Y., Liu, Q.-X., Zhou, Z.-K., & Xie, X.-C. (2016). Passive social network site use and subjective well-being: A moderated mediation model. Computers in Human Behavior, 64, 507–514. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.04.038

Cho, J., Martin, P., Margrett, J., MacDonald, M., & Poon, L. W. (2011). The relationship between physical health and psychological well-being among oldest-old adults. Journal of Aging Research, 2011, 1–8. https://doi.org/10.4061/2011/605041

Crocker, J., & Park, L. E. (2004). The costly pursuit of self-esteem. Psychological Bulletin, 130(3), 392–414. https://doi.org/10.1037/0033-2909.130.3.392

Danner, D. D., Snowdon, D. A., & Friesen, W. V. (2001). Positive emotions in early life and longevity: Findings from the nun study. Journal of Personality and Social Psychology, 80(5), 804–813. https://doi.org/10.1037/0022-3514.80.5.804

Deters, F. G., & Mehl, M. R. (2013). Does posting facebook status updates increase or decrease loneliness? An online social networking experiment. Social Psychological and Personality Science, 4(5), 579–586. https://doi.org/10.1177/1948550612469233

Diener, E. (2009). Subjective well-being. In Social Indicators Research Series (pp. 11–58). https://doi.org/10.1007/978-90-481-2350-6_2

Diener, E., & Chan, M. Y. (2011). Happy people live longer: Subjective well-being contributes to health and longevity. Applied Psychology: Health and Well-Being, 3(1), 1–43. https://doi.org/10.1111/j.1758-0854.2010.01045.x

Diener, E., & Seligman, M. E. P. (2002). Very happy people. Psychological Science, 13(1), 81–84. https://doi.org/10.1111/1467-9280.00415

Gerson, J., Plagnol, A. C., & Corr, P. J. (2017). Passive and active Facebook use measure (PAUM): Validation and relationship to the reinforcement sensitivity theory. Personality and Individual Differences, 117, 81–90. https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.05.034

Internet Live Stats. (2021). Twitter usage statistics. https://www.internetlivestats.com/twitter-statistics/

Krach, S., Paulus, F. M., Bodden, M., & Kircher, T. (2010). The rewarding nature of social interactions. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 4(22), 1-3. https://doi.org/10.3389/fnbeh.2010.00022

Marshall, S. L., Parker, P. D., Ciarrochi, J., & Heaven, P. C. L. (2013). Is self-esteem a cause or consequence of social support? A 4-year longitudinal study. Child Development, 85(3), 1275–1291. https://doi.org/10.1111/cdev.12176

Nick, E. A., Cole, D. A., Cho, S.-J., Smith, D. K., Carter, T. G., & Zelkowitz, R. L. (2018). The online social support scale: Measure development and validation. Psychological Assessment, 30(9), 1127–1143. https://doi.org/10.1037/pas0000558

Orth, U., Robins, R. W., & Widaman, K. F. (2012). Life-span development of self-esteem and its effects on important life outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, 102(6), 1271–1288. https://doi.org/10.1037/a0025558

Relojo-Howell, D. (2019, July 13). Why we feel the need to showcase our lives on social media. Psychreg. https://www.psychreg.org/lives-social-media/

Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton University Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctt183pjjh

Sakurai, R., Nemoto, Y., Mastunaga, H., & Fujiwara, Y. (2021). Who is mentally healthy? Mental health profiles of Japanese social networking service users with a focus on LINE, Facebook, Twitter, and Instagram. Plos One, 16(3), 1-16. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246090

Stat Counter. (2021). Desktop vs mobile vs tablet market share Thailand. https://gs.statcounter.com/platform-market-share/desktop-mobile-tablet/thailand

Tazghini, S., & Siedlecki, K. L. (2013). A mixed method approach to examining Facebook use and its relationship to self-esteem. Computers in Human Behavior, 29(3), 827–832. https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.11.010

Valkenburg, P. M., Peter, J., & Schouten, A. P. (2006). Friend networking sites and their relationship to adolescents’ well-being and social self-esteem. Cyber Psychology & Behavior, 9(5), 584–590. https://doi.org/10.1089/cpb.2006.9.584

Vogel, E. A., Rose, J. P., Okdie, B. M., Eckles, K., & Franz, B. (2015). Who compares and despairs? The effect of social comparison orientation on social media use and its outcomes. Personality and Individual Differences, 86, 249–256. https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.06.026

Downloads

Published

2023-05-12