การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศ ความหนาแน่นของบ้านเรือนและอัตราการระบาด เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงของโรคไข้เลือดออกในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Authors

  • จันทนีย์ บุญมามีพูล
  • สุพรรณ กาญจนสุธรรม
  • แก้ว นวลฉวี
  • ณรงค์ พลีรักษ์

Keywords:

ไข้เลือดออก - - การแพร่ระบาด, ชลบุรี - - ภูมิอากาศ, ภูมิสารสนเทศ

Abstract

เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาททางด้านวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง

Downloads