การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยจากดินถล่ม ในจังหวัดเพชรบูรณ์

Authors

  • สุภัทรา ผมทอง
  • ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล

Keywords:

แผ่นดินถล่ม - - ไทย - - เพชรบูรณ์, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาศัยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง 2558

Downloads