การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อผลผลิตข้าวและข้าวโพด บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง

Authors

  • ยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์

Keywords:

พืชกับภูมิอากาศ, การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

Abstract

การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อคาดการณ์ผลผลิตข้าว

Downloads