กระบวนการผสมระหว่างโพลิโอลิฟินส์กับโพลิเอทิลีนเทอเรฟทาเลทที่ใช้แล้ว

Authors

  • สมศักดิ์ วรมงคลชัย
  • ณัฐติอร ธัญญประกอบ
  • วิภา ลีลาเอกเลิศ.

Keywords:

โพลิโอลิฟินส์, โพลิเอทิลีน, โพลิเมอร์ผสม

Abstract

          โครงงานพิเศษนี้เป็นการศึกษาสภาวะและกระบวนการที่เหมาะสมในการผสมพอลิโอลิฟินส์กับพอลิเอทิลีนเทอเรฟทาเลทในอัตราส่วนผสมต่าง ๆ กัน โดยใช้สารช่วยผสม จากนั้นทำการศึกษาหาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผสมที่ได้จากเครื่องบดผสมแบบสองลูกกลิ้ง (Two-roll mill) และเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนเดี่ยว (Single-screw extruder) โดยมีการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนผสมของพอลิโอลิฟินส์ต่อพอลิเอทิลีนเทอเรฟทาเลทเป็น 0:100 50:50 และ 100:0 ตามลำดับ โดยใช้กราฟโคพอลิเมอร์ระหว่างพอลิโพรพิลีนกับมาลิอิกแอนไฮโดรด์เป็นสารช่วยผสมเติมในปริมาณ 1 3 และ 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้          จากการวิจัยพบว่า การเติมสารช่วยผสมทำให้สมบัติเชิงกลดีขึ้น แต่ลดลงเมื่อปริมาณมากเกินไป ดังนั้น สภาวะที่เหมาะสมของพอลิเมอร์ผสมนี้ใช้กระบวนการอัดรีดแบบเกลียวหนอนเดี่ยวที่ความเร็วรอบของสกรู 50 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 230oC ปริมาณสารช่วยผสม 1% ของน้ำหนักทั้งหมดและจากผลการศึกษาสมบัติทางสัณฐานวิทยาพบว่า พอลิโอลิฟินส์และพอลิเอทิลีนเทอเรฟทาเลทที่อัตราส่วน 50:50 สามารถเข้ากันได้ดีและมีบทบาทสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับพอลิเมอร์ที่เป็นสารตั้งต้นในการผสม พบว่า ค่าความโค้งงอสูงขึ้น ความทนทานต่อแรงกระแทกและความแข็งมีค่าอยู่ระหว่างพอลิเมอร์ตั้งต้นทั้งสอง ส่วนค่ามอดุลัสและความแข็งแรงดึงลดลง          This special project aimed to study the optimum condition for processing of polyolefins and poly (ethylene terephthalate) blends using a compatibilizer. Polymer blends were prepared by using the two-roll mill and single-screw extruder techniques and then were investigated the mechanical and morphological properties. The blends ratio between polyolefins and poly (ethylene terephthalate) were varied from 0:100, 50:50 and 100:0, respectively. The polypropylene and maleic anhydride grafted copolymer as a compatibilizer was varied from 1, 3 and 5 percent by weight for comparison.          The research showed that the adding of compatibilizer increased the mechanical properties and then decreased when exceeded compatibilizer was added to polymer blends. The optimum condition of polymer blend from single-single-screw extruder used screw speed of 50 rpm, temperature of 230oC and added 1% by weight of compatibilizer. From studying the morphological properties, we found that the radio of 50:50 between polyolefins and poly (ethylene terephthalate) was blended well. Polymer blends from the optimum condition gave better flexural strength but lower modulus and tensile strength whereas impact strength and hardness values were between both starting polymers

Downloads