จากทฤษฎีว่าด้วยเมืองสู่การปฏิบัติ

Authors

  • อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ

Keywords:

การย้ายถิ่นของแรงงาน

Abstract

          นับจากที่มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับผังเมือง ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานในหลายหน้าที่ ได้เรียนรู้และประสบการณ์ในการพัฒนา ทั้งในส่วนชนบทและเมือง รวมทั้งพื้นที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ พื้นที่ชานเมือง จึงได้รวบรวมแนวคิด และมุมมองจากผู้ปฏิบัติในหลายพื้นที่ หลายประสบการณ์ เพื่อนำเสนอต่อแวดวงวิชาการผังเมือง อันจะนำไปสู่การร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหาของชุมชนเมืองและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง

Downloads