การวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัลกับความท้าทายขององค์กรในยุคดิจิทัล

Digital Transformation Plan with Organizational Challenges in Digital Era

Authors

  • เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

Keywords:

การวางแผน, องค์กรดิจิทัล, ยุคดิจิทัล, Planning, Digital Organization, Digital Era

Abstract

แผนเพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัลถือได้ว่าเป็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวที่เน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ให้เกิดขึ้นแก่องค์กรลูกค้าผลิตภัณฑ์/บริการ ระบบและกระบวนการดำเนินงาน ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้สูงขึ้นในการวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัลสามารถดำเนินการได้ 4 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ที่สำคัญคือ 1) ขั้นการประเมินสภาพ แวดล้อมปัจจุบันขององค์กรอย่างรอบด้าน 2) ขั้นการกำหนดภาพที่เป็นวิสัยทัศน์ทางดิจิทัลของธุรกิจหรือองค์กรในอนาคตให้เกิดความชัดเจน 3) ขั้นการระบุช่องว่างระหว่างสภาพแวดล้อมปัจจุบันกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ในอนาคตและ 4) ขั้นการสร้างแผนที่ของการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคตปัจจัยสำคัญต่อการวางแผนเพื่อปรับ เปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล คือ การที่องค์กรจะต้องจัดทำแผนระยะยาวเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการคิดรูปแบบธุรกิจใหม่ในอนาคตการออกแบบโครงสร้างขององค์กรดิจิทัลทักษะทางดิจิทัลของบุคลากรการปรับกระบวนการและการปฏิบัติงานเป็นแบบดิจิทัลตลอดจนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้นการวางแผนการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัลจึงต้องวางแผนออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่เกิดขึ้นทั้ง 6 มิติ คือ มิติของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมิติการมองรูปแบบธุรกิจใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตมิติของการออกแบบองค์กรดิจิทัล มิติด้านทักษะของบุคลากรทางดิจิทัล มิติด้านกระบวนการดิจิทัล และมิติด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  Organizations can consider a digital transformation plan as a long-term strategic plan focusing on utilizing digital technology to create new value for organizations, customers, products, services, systems, and operational processes and increasing the organization’s competitiveness to a higher level. To plan for the digital transformation of an organization, they should take four key steps: start with a comprehensive current state assessment, clearly define a future vision for their digital business, identify gaps between the current state and future vision, and roadmap tracks toward the future. The key factor in transforming into a digital organization is to create a long-term plan for the organization in order to respond to the organization’s challenges. Challenges from environmental changes, new business models developing in the future, digital organization structure design, digital workforce skills, digital process and operation, and digital technology development. Therefore, planning to transform   into a digital organization must be designed to respond to the challenges that arise in all six dimensions, namely the rapid changes in the environment, new business models in the future, digital organization design, digital workforce skills, digital processes, and digital technology.

References

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579). กรุงเทพฯ: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2562). ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Berman, S. J. (2012), Digital transformation: opportunities to create new business models. Strategy & Leadership, 40(2), 16-24.

Doerr, J. (2018). Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs. New York: Portfolio.

Greenway, A. et al. (2021). Digital Transformation at Scale: Why the Strategy Is Delivery. London: Publishing Partnership.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard: measures that drive performance. Harvard Business Review, 70(1), 71–80.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1993). Putting the Balanced Scorecard to Work. Harvard Business Review, 71(5), 2–16.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). Using the Balanced Scorecard as a strategic management system. Harvard Business Review, 74(1), 2-85.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2001). The Strategy-Focused Organization. Boston: Harvard.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). Strategy maps: Converting intangible assets into tangible outcomes. Boston: Harvard Business School Press.

Mintzberg, H. (1987). The Strategy Concept: Five Ps for Strategy. California Management Review, 30(1), 11-24.

Perkin, N., & Abraham, P. (2017). Building the Agile Business through Digital Transformation. London: Koganpage.

Porter, M. E. (2008). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. London: Free Press.

Sopra Steria Consulting Company Report. (2023). How to succeed and accelerate your digital transformation Project.

Steiss, A. W., (2003). Strategic Management for Public and Nonprofit Organizations. New York: Marcel Dekker, Inc.

Vaz, N. (2021). Digital Business Transformation: How Established Companies Sustain Competitive Advantage From Now to Next. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons: Wiley.

Zimmermann, A. et al. (2020). Architecting the Digital Transformation: Digital Business, Technology, Decision Support, Management. Manhattan, New York: Springer International Publishing.

Downloads

Published

2023-07-12