การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์และการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร A มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

Public Relations Awareness and Decision Making for Further Study A Program at a University

Authors

  • ไชยา ยิ้มวิไล
  • สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

Keywords:

การตัดสินใจ, การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, Public relations awareness, Decision making for further study, Master degree

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ 2) การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ และ 3) เปรียบเทียบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตร A มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาหลักสูตร A จำนวน 87 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกต่างจะวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์จากสื่อใหม่มากที่สุด การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อพิจารณาจากความคาดหวังของตนเอง หลักสูตร ลักษณะทางกายภาพของมหาวิทยาลัย และเศรษฐกิจและสังคม ตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ สาขาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับปริญญาตรี ภูมิภาคที่ทำงานแตกต่างกัน การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อไม่แตกต่างกัน ยกเว้นรายได้ต่อเดือน  The objectives of this research were to study 1) the Awareness of public relations media 2) the decision to continue studying 3) to compare the decision to study in the A program at a University according to personal factors. The sample consisted of 87 students from the A Program. The tool used was a questionnaire. The statistics used in the data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. t-test and one-way analysis of variance. When differences are found, pair differences are analyzed by LSD. The results showed that the respondents perceived the most popular media from new media. Admission decisions are based on one's own expectations, curriculum, physical characteristics of the university and socio-economic, respectively. The results of comparing the decision to study further according to personal factors revealed that gender, age, status, occupation, field of study with a bachelor's degree, academic achievement at the bachelor's level, different working regions, the decision to study further was no different except monthly income.

References

กิตติยา เพชรดี. (2559). แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. งานนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.

เดชา จันทคัต และ สาคร อัฒจักร. (2560). ปัจจัยที่่มีผลต่อการเลือกเรียนในระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 8(3), 71-78.

ทิพวัลย์ สีจันทร์และคณะ. (2548). การคิดและการตัดสินใจ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: โครงการศูนย์หนังสือสถาบันราชภัฏสวนดุสิต.

นันท์ธนภัส อัศวณัฎฐกร. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565. (2565, 9 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ ง. หน้า 21-34.

พรรณพนัช จันหา และอัจฉริยา ปราบอริพ่าย. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์. (2552). บทบาทของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. รายงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. (2542, 19 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 ตอนที่ 74 ก. หน้า 1-23.

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562. (2562, 1 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 57 ก. หน้า 54-78.

พีรยา ฤทธิแปลก. (2562). ปัจจัยการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี กรณีศึกษานิสิตชั้นปีที่ 4. งานนิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา.

ลภัสรินทร์ รัตนบุรี. (2558). ความต้องการการศึกกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาปริญญาตรีในสถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์นครศรีธรรมราช. งานนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, คณะบริหารธุรกิจ, สถาบันรัชต์ภาคย์.

วราภรณ์ ช่วยประคอง. (2562). การตัดสินใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. รายงานการวิจัย. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

วารุณี รักด้วง. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยสยาม. สารนิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสยาม.

ศศิธร บูรณ์เจริญ. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโท ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสาร Mahidol R2R E-Journal, 4(2), 136-159.

เสรี สิงห์โงน และสาลินี จันทร์เจริญ. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล. วารสาร Mahidol R2R e-Journal, 5(2), 95-107.

Downloads

Published

2023-08-08