การศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีเงินรางวัลจากค่าปรับเพื่อสนับสนุนผู้บริโภคในการเฝ้าระวังปัญหาผู้บริโภค

The Analytical Study Law concerning the Award of Fines in order to Support Consumers in Monitoring Consumers’ Problems

Authors

  • จิดาภา พรยิ่ง
  • หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร

Keywords:

ระเบียบ, เงินรางวัล, ผู้บริโภค, การเฝ้าระวังปัญหา, Regulation, Reward, Consumer, Surveillance

Abstract

สภาองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นองค์กรอิสระที่มีเป้าหมาย บทบาท หน้าที่ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากฎหมายของไทยและต่างประเทศเกี่ยวกับการให้เงินรางวัลจากค่าปรับเพื่อสนับสนุนผู้บริโภคในการเฝ้าระวังปัญหาของผู้บริโภค เพื่อเสนอแนวทางจัดทำร่างระเบียบหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลแก่ผู้บริโภคที่สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและเฝ้าระวังปัญหาผู้บริโภค โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วย การวิจัยเอกสารกฎหมายไทยและต่างประเทศ การสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดประชุมกลุ่มสนทนา และการทดลองกลุ่มตัวอย่าง จากการศึกษาวิจัยพบว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคถูกจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 46 รัฐสนับสนุนด้านการเงินให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภคมีสิทธิหน้าที่ และอำนาจดำเนินการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค และแผนงานสำคัญในการตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภค ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการพิทักษ์สิทธิ จำเป็นต้องหามาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมเฝ้าระวังปัญหาของผู้บริโภคจึงนำไปสู่การออกแบบ “ร่างระเบียบสภาองค์กรของผู้บริโภค ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และการจ่ายเงินรางวัล เพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้บริโภคในการเฝ้าระวังปัญหาของผู้บริโภค พ.ศ. 2565” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและในการบังคับใช้กฎหมายผู้บริโภคของสภาองค์กรของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  Thailand Consumer Council (TCC) is an independent organization whose goals, roles and responsibilities are to protect the rights of consumers. This research article therefore aims to study the laws of Thailand and foreign countries concerning the award of fines in order to support consumers in monitoring consumer problems. Moreover, this research aims to propose guidelines for drafting rules and regulations for rewarding consumers to support law enforcement and monitoring consumer problems. This research uses qualitative research methodology which are consisted of the documentary research both Thai and Foreign Law, In-depth interview, focus group discussion and pilot study. The research results are TCC is established by Article 46 of the Constitution of Thailand 2560 BE. The Government has to support the financial budget to TCC and TCC has the rights, duties and autonomies to protect consumer’s rights. TCC has an important plan to inspect, follow up, and monitor the situation of consumer problems and encourage consumers to participate in rights protection. According to the above statement, it is necessary to provide the measure to motivate consumers to participate in surveillance of consumers' problems by their own. Thus, leading to design the draft of “The Regulation of the Thailand Consumer Council on the rules, methods and payment of reward to promote the exercise of consumer rights in surveillance of consumer problems, 2565 BE” in order to effective enforcement of Consumer Law.

References

ธีลฎี พงษ์ยุพินพานิช. (2563). พฤติกรรมการร้องเรียนของผู้บริโภคในการใช้บริการส่งอาหารเดลิเวอรี่. สารนิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรเจิด สิงคะเนติ .(2555). หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (พิมพ์ครั้งที่ 4). คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า).

พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562. (2562, 19 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 67 ก.

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 .(2522, 4 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 96 ตอนที่ 72 ฉบับพิเศษ หน้า 20.

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562. (2562, 27 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 69 ก.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. (2560). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134, ตอน 40 ก. หน้า 1-90.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. (2564). วันที่ค้นข้อมูล 15 กันยายน 2564, เข้าถึงได้จาก https://oryor.com

Universal Declaration of Human Rights of the United Nations. (1948). ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1948. วันที่ค้นข้อมูล 12 ตุลาคม 2564, เข้าถึงได้จาก https://humanrights.mfa.go.th/th/humanrights/obligation/

International Covenant on Economic Social and Cultural Right: ICESCR. (1966). กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ. 1966. วันที่ค้นข้อมูล 20 ตุลาคม 2564, เข้าถึงได้จาก https://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/icescrt.pdf

Taylor, F. (2018). แนวคิดและทฤษฎี Frederick W. Taylor. วันที่ค้นข้อมูล 20 ตุลาคม 2564, เข้าถึงได้จาก http://wirotsriherun1.blogspot.com/2015/08/2-frederick-w-taylor.html

Maslow, H. (1980). Theory of Human Motivation (2nd ed.). New York: Harper and Rows Publisher.

The Securities Exchange Act of 1934 (Exchange Act). U.S. Securities and Exchange Commission, Office of the Whistleblower. Retrieved October 20, 2021, from https://www.sec.gov/whistlebllower

Downloads

Published

2023-08-08