เพลงมอญบ้านจรรย์นาฏย์

PHLENG MON BAN CHANYANATYA

Authors

  • ติณณภพ ถนอมธรรม
  • ภัทระ คมขำ

Keywords:

ปี่พาทย์มอญ, จรรย์นาฏย์, รูปแบบโครงสร้าง, Piphat Mon, chanyanatya, pattern

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามูลบทที่เกี่ยวข้องกับเพลงมอญบ้านจรรย์นาฏย์ และศึกษาเอกลักษณ์ของเพลงมอญบ้านจรรย์นาฏย์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า ตระกูลจรรย์นาฏย์นับทายาทได้ 3 รุ่น 1. ครูเพชร จรรย์นาฏย์ 2. ครูไพฑูรย์ จรรย์นาฏย์ 3. ครูพิทักษ์ จรรย์นาฏย์ เป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นภายในสำนักและสู่สังคมดนตรีไทยโดยกว้างโดยวิธีการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะ วงปี่พาทย์มอญเกิดขึ้นโดยครูไพฑูรย์ จรรย์นาฏย์ เครื่องมอญชุดแรกที่สร้างคือ ฆ้องมอญจากร้านตุ๊กตาไทย ครูไพฑูรย์ จรรย์นาฏย์ เป็นผู้ประพันธ์เพลงมอญมีทั้งหมด 7 เพลง ได้แก่ เพลงมอญ มอบเรือ เพลงสองกุมาร เพลงเขมรยวน เพลงพม่ารำขวาน เพลงม่านมงคล เพลงเร็วดาวกระจาย และ เพลงเร็วมะลิวัลย์ เอกลักษณ์ของเพลงมอญบ้านจรรย์นาฏย์ พบว่ามีรูปแบบโครงสร้างคล้ายเพลงเถา เพลงเขมรยวนพบการประพันธ์หน้าทับตะโพนมอญที่ไว้ใช้สำหรับเพลงโดยเฉพาะ พบบันไดเสียงทั้งหมด 4 บันไดเสียงคือ บันไดเสียงเพียงออบน กลาง ชวา และเพียงออล่าง  This research aims to study basis involved with Phleng Mon Ban chanyanatya including its identities. Methods and regulations are provided in the qualitative research. The research findings reveal that there are 3 generations in chanyanatya Family as following: 1. Master Petch chanyanatya, 2. Master Paitoon chanyanatya and 3. Master Pitak chanyanatya. The musical transmission has continuously proceeded from generation to generation within Ban chanyanatya and widely conveyed to thai musical society by oral tradition. The Piphat Mon Ensemble was set up by Master Paitoon chanyanatya who composed all 7 Phleng Mon as following; Phleng Mon Mob Rua, Phleng Song Kumarn, Phleng Khamer Yuan, Phleng Phama Rum Kwan, Phleng Man Mongkol, Phleng Rew Daokrajai and Phleng Rew Maliwan. The identities of Phleng Mon Ban chanyanatya are found that its pattern seems like Phleng Thao, the composition of Na Tub Tapone Mon is particularly maintained in Phleng Khamer Yuan and four scales are found such as Phiang or Bon, Klang, Java and Phiang or Lang.

References

กฤษพร พงษ์แตง. (2560). การศึกษาดนตรีไทยบ้านจรรย์นาฏย์. ปริญญานิพนธ์ ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

พิทักษ์ จรรย์นาฏย์, 15 มกราคม 2563. สัมภาษณ์.

พิทักษ์ จรรย์นาฏย์, (15 กันยายน 2563). สัมภาษณ์.

พิทักษ์ จรรย์นาฏย์, (26 กันยายน 2563). สัมภาษณ์.

พิทักษ์ จรรย์นาฏย์, (31 กันยายน 2563). สัมภาษณ์.

สุวิชา พงษ์เกิดลาภ. (2561). ระเบียบวิธีการบรรเลงเพลงนางหงส์ของบ้านจรรย์นาฏย์. วิทยานิพนธ์ระดับศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดุริยางค์ไทย ภาควิชาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Downloads

Published

2023-07-27