การพัฒนาศักยภาพเพื่อแสดงดนตรี

DEVELOPMENT OF POTENTIAL FOR PERFORMING MUSIC

Authors

  • อัครพล เดชวัชรนนท์
  • จักรี กิจประเสริฐ

Keywords:

การพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี, การแสดงดนตรี, การศึกษาโน้ตเพลง, การตีความบทเพลง, การฝึกฝนเพื่อความสมบูรณ์แบบ, ความจำของกล้ามเนื้อและความจำในใจ, นักดนตรี, Development of musical performance potential, Music Performance, Studying Music Scores, Music interpretation, Practicing for perfection, Muscle and Mind memory, Musician

Abstract

บทความนี้ผู้เขียนได้นำเสนอแนวคิดและข้อมูลที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพเพื่อแสดงดนตรี รวบรวมโดยการศึกษาองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ โดยแบ่งเป็นแนวคิดและข้อมูลที่สำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ การศึกษาโน้ตเพลง การตีความบทเพลง การฝึกฝนเพื่อความสมบูรณ์แบบ การศึกษาความจำของกล้ามเนื้อและความจำในใจ และการดูแลสมองของตนเอง องค์ประกอบทั้ง 5 ด้านนี้จะส่งเสริมให้ผู้ที่ศึกษาดนตรี นักดนตรี และนักเรียนดนตรี ได้นำแนวคิดรวมถึงข้อมูลไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการแสดงดนตรี  This article presents the concepts and information which affect the development of the potential of musical performance by sharing knowledge and experiences divided into five main ideas consisting of 1) Studying music scores, 2) Music interpretation, 3) Practicing for perfection, 4) Muscle and Mind memory, and 5) Brain caretaking. These five elements will be used to promote and improve the music students who are interested in studying music to achieve the most excellent effectiveness in musical performance.

References

ศัลยา คงสมบูรณ์เวช. (2552). function Foods for Brain ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง, วารสารพยาบาลทหารบก, 10(10) ฉบับพิเศษ ประจำเดือนสิงหาคม.

Albouy, G., Fogel, S., Pottiez, H., Nguyen, V. A., Ray, L., Lungu, O. ... & Doyon, J. (2015). Daytime Sleep Enhances Consolidation of the Spatial but Not Motoric Representation of Motor Sequence Memory. Current Biology, 25(7).

Bianco, R., Novembre, G., Keller, P. E., Scharf, F., & Friederici, A. D. (2017). Syntax in Action: An Auditory Sentence-Processing Study in Music and Language. Frontiers in Psychology. 8.

Eichenbaum, H., & Cohen, N. J. (2014). Can We Reconcile the Declarative Memory and Spatial Navigation Views on Hippocampal Function?. Neuron, 83(4).

Erickson, K. I., Voss, M. W., Prakash, R. S., Basak, C., Szabo, A., Chaddock, L., ... & Kramer, A. F. (2010). Exercise Training Increases Size of Hippocampus and Improves memory. Neurology, 75(10).

John A. Sloboda et al. (1996). The Role of Practice in The Development of Performing Musicians. British Journal of Psychology, 87(2).

John Rink. (2002), Musical Performance A Guide to Understanding. (Royal Holloway, University of London: Cambridge University Press).

K. Anders Ericsson, Ralf Th. Krampe and Clemens Tesch-Römer (1993), ‘The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance’, Psychological Review, 100.

Tulving E. (1972). Episodic and Semantic Memory. In Organization of Memory, ed. E Tulving, W Donaldson. New York: Academic.

Downloads

Published

2023-07-27