บทประพันธ์เพลง “วิภาวี” สำหรับวงดนตรีแจ๊สขนาดเล็ก

Music Composition “Wipawee” For Small Jazz Ensemble

Authors

  • นนท์ธวัช เชี่ยวพิมลพร
  • ธีรัช เลาห์วีระพานิช

Keywords:

วิภาวี, บทประพันธ์เพลง, วงดนตรีแจ๊สขนาดเล็ก, Wipawee, Composition, Small Jazz Ensemble

Abstract

บทประพันธ์เพลง “วิภาวี” สำหรับวงดนตรีแจ๊สขนาดเล็ก ประพันธ์ขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงใหม่ โดยนำเสนอแนวคิดการประพันธ์เพลงและการอิมโพรไวส์  ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากวิภาวี ผู้หญิงที่น่าค้นหาคนหนึ่ง เธอเป็นคนเรียบร้อยและมีความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองรัก เธอจะคิดและทำให้ผู้อื่นรู้สึกประหลาดใจอยู่เสมอ ถึงแม้จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้หมดกำลังใจ แต่เธอก็เลือกที่จะมองข้ามและคิดว่าเหตุการณ์ร้ายเหล่านั้นเป็นเพียงเรื่องตลกที่บังเอิญผ่านเข้ามาในชีวิต ผู้ประพันธ์เพลงนำอุปนิสัยของเธอมาใช้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับการประพันธ์เพลงโดยใช้เทคนิคหลากหลาย เช่น แนวคิดดนตรีโมดัลแจ๊ส การพัฒนาโมทีฟ การซ้ำโมทีฟ การซีเควนซ์ การใช้คอร์ดแทนทรัยโทน การเปลี่ยนกุญแจเสียง และการทดเสียง บทประพันธ์เพลงนี้ได้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้อย่างสมบูรณ์ เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อออนไลน์เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563  The purpose of the music composition “Wipawee” for small jazz ensemble is to create a new alternative to present a concept of composition and improvisation. The composition was inspired by an attractive girl named Wipawee, a simple-looking girl who is happy for doing what she loves. She is thoughtful and never fails to amaze people around her. Even in any bad situations, she always manages to smile and think that it is just part of life. Because of her true nature, a composer was inspired for this composition, employing a wide number of techniques, such as modal jazz harmony, a concept of tritone substitution, a concept of writing the main melody using motive development and repetition, sequence, modulation, and transposition technique. Owing to a hard work and dedication, this piece of music composition was completed according to its purpose and successfully presented for public in an online context (September 16, 2020).

References

เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร. (2561). บทประพันธ์เพลง มิตติง สำหรับวงดนตรีแจ๊สวงเล็ก. วารสารศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 5(1) 109.

เด่น อยู่ประเสริฐ. (2554). Generatrix บทประพันธ์เพลงสำหรับวงดนตรีแจ๊ส และการแสดงเปียโนแจ๊ส. วารสารดนตรีรังสิต. 6(2) 11.

ธีรัช เลาห์วีระพานิช. (2562). ทฤษฎีดนตรีแจ๊สและการอิมโพรไวส์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). สำนักพิมพ์พัชรดาว์.

Jaffee, A. (1996). Jazz Harmony (2nd ed.). Rottenberg, DE: Advance Music.

Downloads

Published

2024-01-24