การบริหารจัดการกองถ่ายภาพยนตร์ในสถานการณ์ไม่ปกติ: กรณีศึกษาสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

A Study On Film Production Management During Non-Normal Circumatances, Case Study: Film Production During Covid-19 Pandemic

Authors

  • มโน วนเวฬุสิต

Keywords:

โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ 2019, แนวปฏิบัติในการถ่ายทำภาพยนตร์, กองถ่ายภาพยนตร์, COVID-19 pandemic, Rules and Regulations for film production, film production management

Abstract

การจัดการกองถ่ายภาพยนตร์เป็นกระบวนการสำคัญในด้านการผลิตภาพยนตร์และสื่อที่ใช้การเล่าเรื่องด้วยภาพและเสียง และเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติยิ่งทำให้การจัดการกองถ่ายเป็นกระบวนการสำคัญในการดำเนินกิจกรรมถ่ายทำให้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์และปลอดภัยสำหรับคนทำงาน โดยได้ศึกษาแนวทางและมาตรการการถ่ายทำของต่างประเทศจากบทความข่าวภาษาต่างประเทศที่เผยแพร่ทางออนไลน์ระหว่าง เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 โดยยกกรณีศึกษาจากประเทศไทย, ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศไอซ์แลนด์ และประเทศออสเตรเลีย มาศึกษาและค้นพบว่าแนวทางในการจัดการกองถ่ายภาพยนตร์ประกอบไปด้วย 2 ประเด็นสำคัญได้แก่ 1. แนวทางป้องกันโรคช่วงเตรียมการก่อนถ่ายทำ (Pre-Production Period) พบว่าแนวทางของประเทศไทยบกพร่องในด้านการดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายและจิตใจของทีมงาน 2. แนวทางปฏิบัติในการทำงานช่วงดำเนินการถ่ายทำภาพยนตร์ (Production Period) โดยแนวปฏิบัติของประเทศไทยขาดการให้รายละเอียดในแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และยังขาดแนวคิดการใช้เทคโนโลยีในการถ่ายทำโดยมีกรณีศึกษาคือประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการดำเนินการถ่ายทำแบบเวอร์ช่วล โปรดักชัน เพื่อลดความเสี่ยงในติดเชื้อโรคระหว่างการเดินทางและลดข้อจำกัดในการถ่ายทำภาพยนตร์  The management of film production units is a crucial process in the filmmaking and media industry, which utilizes storytelling through both visuals and sound. When unforeseen events occur, managing the film production unit becomes even more critical in ensuring the completion of shooting activities in a thorough and safe manner for the working personnel. Researchers have studied international guidelines and measures for filmmaking based on online news articles published between April and June 2020. The study includes cases from Thailand, the United Kingdom, the United States, Iceland, and Australia. The research identifies two key aspects in film production management: 1. Pre-Production Period: Disease Prevention Measures During the pre-production period, it was found that Thailand's guidelines lacked in terms of taking care of the physical and mental health of the production team. 2. Production Period: Practical Guidelines in the production period, Thailand's practices were found to lack detailed guidelines for ethical practices and also lacked an approach towards incorporating technology in filmmaking. A case study from the United States highlighted the implementation of versatile production practices, including virtual production techniques, to reduce the risk of disease transmission during travel and alleviate constraints in filmmaking. In summary, the research emphasizes the importance of addressing health and well-being concerns during the pre-production phase and enhancing ethical practices and technology integration during the production phase in film production management.

References

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม. (2563, 26 พฤษภาคม). คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการ และกิจกรรมในกลุ่มที่ 2 (กลุ่มสีเขียว) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต การถ่ายทำ รายการ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และ วีดิทัศน์, สืบค้น 6 กรกฎาคม 2563. จาก https://www.mculture.go.th/mculture_th60/download/ article/article_20200521152932.pdf

DEADLINE, (2020, 10 July). Leaked: British Film Commission Draft Safety Protocols Reveal HowUK Shoots Will Be Kept Coronavirus-Proof. https://deadline.com/2020/05/british-film-commission-draft-coronavirus-safety protocols1202927271/?fbclid=IwAR2pprhJmoUEKKJBY zmWENS8IEIHtp7iJM6j5v0wzOIkrofMP0OA023AmyCk

NEW YORK POST. (2020, 25 July). Hollywood quietly turns to video-game tech to restart movie shoots. https://nypost.com/2020/04/26/studios-take-cues-from-video-game-tech-after-delayed-productions/amp/?fbclid=IwAR3JcsZ7Grn8eXqljrAnYgCdhneRnRGNZE92hBmjHxox QlzpMF4hoP2THm4

NYTIMES. (2020, 5 July). Two Projects Are Filming Again. Here’s How They’re Doing It. https://www.nytimes.com/2020/05/15/movies/virus-filming-details.html?fbclid=IwAR1kYY5 OFT4 pECOTFauDbsDvaV1YMdrkvpCml2HAY6B0iIhVhgZpU1yptI

Yahoo Money. (2020, 20 July). Lionsgate Production Draft Revealed: Staggered Hours, CGI Extras and VR Location Scouting. https://money.yahoo.com/lionsgate-floats-french-hours-cgi-130036947.htmlguce_referrer=aHR0cHM6Ly9sLmZhY2Vib29 rLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAGnn6PqetyBJlWo0eL0LiMYNW73o7b8ifQo4yBumwasr8JoYtFF9l48lhGX5bR3hst8Z6yu2o5VVUFCJRv4wHRNKRUx8QyW5Mpdjq9CaLTxOCks3iNDchxIeBQVd07XJzR4yI59EV6nPX7_vR3qOsdJT68R9k2iK6fgPgmzdE2&guccounter=2

Downloads

Published

2024-01-24