ปัจจัยทำนายพฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารเด็กวัยก่อนเรียน

Predictors of Maternal Behaviors on Promoting Executive Function in Preschool Children

Authors

  • อาภาสุวรรณ คล้ายสุบรรณ์
  • ณัชนันท์ ชีวานนท์
  • นฤมล ธีระรังสิกุล

Keywords:

ปัจจัยทำนาย, พฤติกรรมมารดา, สภาพแวดล้อมที่บ้าน, การสนับสนุนของครอบครัว, ทักษะการคิดเชิงบริหาร, เด็กวัยก่อนเรียน, Executive Function, Family Support, Home Environment, Maternal Behavior, Predictive Factors, Preschool Children

Abstract

งานวิจัยความสัมพันธ์เชิงทำนายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายพฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารเด็กวัยก่อนเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ มารดาเด็กวัยก่อนเรียนที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตเทศบาลเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 101 คน คัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เก็บข้อมูลเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2566 โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 6 ชุด ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามความเครียดของมารดา แบบสอบถามสภาพแวดล้อมที่บ้าน แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้หน้าจอของมารดา แบบสอบถามการสนับสนุนของครอบครัว และแบบสอบถามพฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารเด็กวัยก่อนเรียน มีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ เท่ากับ .81, .81, .83, .91, และ .95 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ร่วมกันทำนายพฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารเด็กวัยก่อนเรียน ร้อยละ 40.7 ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่บ้าน (β = 0.776, p < .05) และการสนับสนุนของครอบครัว (β = 0.503, p < .001) ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับพยาบาล บุคลากรทางสุขภาพ และผู้ดูแลเด็กในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่บ้าน และการสนับสนุนของครอบครัวเพื่อให้มารดามีพฤติกรรมในการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กวัยก่อนเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  This predictive correlational study aimed to investigate the factors predicting maternal behaviors that promote executive function in preschool children. The sample comprised 101 mothers of preschoolers enrolled in child development centers in Chonburi province, selected through simple random sampling. Data collection occurred from August to September 2023, utilizing research instruments such as demographic surveys, maternal stress questionnaires, home environment assessments, maternal screening-viewing behavior assessments, family support inquiries, and questionnaires on maternal behaviors for promoting executive functions in preschool children. The reliability coefficients, measured by Cronbach’s alpha and KR-20, ranged from .81 to .95. Data analysis involved descriptive statistics and multiple regression analysis. Findings revealed that both the home environment (β = 0.776, p < .05) and family support (β = 0.503, p < .001) significantly predicted maternal behaviors aimed at enhancing executive function in preschool children, explaining 40.7% of the variance. These results provide foundational insights for nurses and healthcare professionals involved in fostering conducive home environments and family support structures to encourage maternal behaviors conducive to effective executive function development in preschoolers.

References

Altun, D. (2022). Family ecology as a context for children’s executive function development: The home literacy environment, play, and screen time. Child Indicators Research, 15(4), 1465-1488. https://doi.org/10.1007/s12187-022-09920-w

Chutabhakdikul, N., Thanasetkorn, P., & Lertawasdatrakul, O. (2017). Tool development and evaluation criteria for assessment of executive function in early childhood. Nakon Pathom: Mahidol University. [In Thai]

Cruz-Alaniz, Y., Bonillo, A., & Ballabriga, M. C. (2018). Parents’ executive functions, parenting styles,and oppositional defiant disorder symptoms: A relational model. Universitas Psychologica, 17, 39-48. https://doi.org/10.11144/javeriana.upsy.17-2.pefp

Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112(1), 155-159. https://doi.org/10.1037//0033-2909.112.1.155

De Cock, E. S. A., Henrichs, J., Klimstra, T. A., Janneke, B. M. M. A., Vreeswijk, C., Meeus, W. H. J., & van Bakel, H. J. A. (2017). Longitudinal associations between parental bonding, parenting stress, and executive functioning in toddlerhood. Journal of Child and Family Studies, 26(6), 1723-1733. https://doi.org/10.1007/s10826-017-0679-7

Green, L. W., Gielen, A. C., Ottoson, J. M., Peterson, D. V., & Kreuter, M. W. (2022). Health program planning, implementation, and evaluation: Creating behavioral, environmental and policy change. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Harymatee, S., Pitaksinsuk, T., & Aramlit, P. (2018). Handbook for developing executive functions in the brain for early childhood teachers. Matichon. [In Thai]

Kerdmuang S., & Suwancharoen S. (2022). Health determinants of screening-viewing behaviors among preschool children aged 2-5 years in Suphanburi province. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 32(2), 36-51. [In Thai]

Ministry of Public Health. (2022, 20 December). Indicator 002.2: Percentage of early childhood children developing appropriately for their age. Retrieved from http://healthkpi.moph.go.th/kpi2/kpi/index/?id=1851&kpi_year=2565 [In Thai]

Nontapan, P. (2019). Factors related to behaviors promoting preschooler development among child care providers, Songkhla province. Journal of Prachomklao College og Nursing, Phetchaburi Province, 1(3), 10-24. [In Thai]

Palitponganpim, P. (2022). How to raise a child to EF. Bangkok: Amarin Printing. [In Thai]

Pornsawat, D. (2015). Husband support, family support and some personal factors influencing the role of adolescent mother. Master’s thesis, Department of Nursing, Burapha University. [In Thai]

Sangsai, N., Chaimongkon, N., & Phaktoop, M. (2011). Predictors of adaptive behavior of preschoolers receiving service in child daycare center. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 19(2), 97-109. [In Thai]

Sonsee, S., Pongjaturawit, Y., & Chaimongkol, N. (2017). Factors associated with maternal behavior in promoting play for their preschool children. Journal of Phrapokklao Nursing College, 28(1), 90-99. [In Thai]

Thanasetkorn, P. (2018). Cognitive brain development in early childhood. In Harymatee, S., Pitaksinsok, T., & Aramlit, P. (Eds.), Executive Functions Brain Development Manual for Early Childhood Teachers. Bangkok: Matichon. [In Thai]

Thisara, P., Ponmark, J., Seekhao, P., & Sinlapawitthayathon, B. (2017). Predictive factors of parental behaviors on promoting early childhood development in Phayao province. Journal of Nursing and Health Care, 35(2), 169-176. [In Thai]

Thohinung, U., Boonyapuk, P., & Kodyee, S. (2022). Predictive factors of parental behaviors on promote development of executive functions (EF) skills among early childhood in Chaing Rai province. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 23(1), 344-352. [In Thai]

Valcan, D. S., Davis, H. L., Pino-Pasternak, D., & Malpique, A. A. (2020). Executive functioning as a predictor of children’s mathematics, reading and writing. Journal of Applied Developmental Psychology, 70, 101196. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.appdev. 2020.101196

Vanden Abeele, M. M. P., Abels, M., & Hendrickson, A. T. (2020). Are parents less responsive to young children when they are on their phones? A systematic naturalistic observation study. Cyberpsychology Behavior and Social Networking, 23(6), 363-370. https://doi.org/10.1089/cyber.2019.0472

Vissers, C., Koolen, S., Hermans, D., Scheper, A., & Knoors, H. (2015). Executive functioning in preschoolers with specific language impairment. Frontiers in Psychology, 6, 1574. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01574

Wongpakaran, N., & Wongpakaran, T. (2010). The Thai version of the PSS-10: An investigation of its psychometric properties. BioPsychoSocial Medicine, 4(1), 6. https://doi.org/10.1186/1751-0759-4-6

Zvara, B. J., Keim, S. A., Boone, K. M., & Anderson, S. E. (2019). Associations between parenting behavior and executive function among preschool-aged children born very preterm. Early Childhood Research Quarterly, 48, 317-324.

Downloads

Published

2024-04-03