อิทธิพลของการเผชิญปัญหาและความเข้มแข็งทางใจต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกวิชาปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน

The Influence of Coping and Resilience on Stress Among Nursing Students During Practicing Fundamental Nursing

Authors

  • ปิยพงศ์ สอนลบ
  • สุวรรณี สร้อยสงค์
  • สุภาณี คลังฤทธิ์
  • สมาภรณ์ เทียนขาว
  • นันทวรรณ ธีรพงศ์
  • ฉันทนา โสวัตร

Keywords:

การเผชิญปัญหา, ความเครียด, ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน, นักศึกษาพยาบาล, Coping, Resilience, Stress, Practicing Fundamental Nursing, Nursing students

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบเชิงทำนาย เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเผชิญปัญหาและความเข้มแข็งทางใจต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกวิชาปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคเหนือ จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบประเมินความเครียดสวนปรุง 2) แบบประเมินการเผชิญปัญหา และ 3) แบบประเมินความเข้มแข็งทางใจ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินเท่ากับ 0.926, 0.753, 0.884 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติความถดถอยพหุคูณแบบขั้น ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 55.29 การเผชิญปัญหาอยู่ในระดับสูงร้อยละ 91.76 ความเข้มแข็งทางใจอยู่ในระดับสูงร้อยละ 92.94  ตัวแปรความเข้มแข็งทางใจสามารถพยากรณ์ความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ฯ ได้ร้อยละ 26.60 (R2 = 0.266) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <.001) ผลจากการวิจัยนี้สามารถนำไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางใจโดยการส่งเสริมความสามารถการปรับตัวเชิงบวกและเป็นผู้ที่มีความอดทนและความยืดหยุ่นทางอารมณ์เมื่อเผชิญกับตัวก่อความเครียดขณะฝึกฏิบัติการพยาบาลหรือในสถานการณ์ชีวิตที่เผชิญความยุ่งยากได้อย่างมีประสิทธิภาพ  This predictive correlational study aimed to investigate the influence of coping strategies and resilience on stress levels among nursing students during their Fundamental Nursing Practicum. The study included eighty-five sophomore nursing students from a college in the northern region during the academic year 2023. Research instruments included questionnaires on stress, coping strategies, and resilience in nursing practicum, each demonstrating high reliability (0.926, 0.753, 0.884, respectively). Data analysis involved descriptive statistics and Stepwise multiple regression. Findings indicated that stress levels among nursing students were predominantly moderate (55.29%), while coping strategies and resilience were reported at high levels (91.76%, 92.94%, respectively). Notably, only resilience emerged as a significant predictor of stress among nursing students, accounting for 26.60% of the variance (R2 = 0.266). These results suggest the importance of fostering psychological resilience among nursing students. This can be achieved through the development of teaching and learning models aimed at enhancing students' positive adaptability and emotional flexibility in managing stressors during clinical practice. By equipping nursing students with effective coping mechanisms and resilience-building skills, they can navigate challenging situations more effectively, ultimately improving their overall well-being and professional preparedness.

References

Academic Department, Boromarajonani College of Nursing, Buddhachinaraj. (2023). Data on counseling for nursing students, Boromarajonani College of Nursing. Buddhachinaraj. Phitsanulok: Boromarajonani College of Nursing Buddhachinaraj [in Thai]

Alatawi, A. O., Morsy, N. M., & Sharif, L. (2022). Relation between resilience and stress as perceived by nursing students: A scoping review. Evidence-Based Nursing Research, 4(1), 42-60.

Aryuwat, P., Asp, M., Lovenmark, A., Radabutr, M., & Holmgren, J. (2023). An integrative review of resilience among nursing students in the context of nursing education. Nurse Open, 10(5), 2793-2818.

Best, W.I. (1978). Research in education (3 rd.ed.). New Jersy: Prentice Hall

Chaiwcharn, T., & Papol, A. (2021). The stress of nursing student training. EAU Heritage Journal Science and Technology, 15(1), 21-28. [In Thai].

Grotberg, E. (1995). A guide to promoting resilience in children. Retrieved from https://bibalex.org/baifa/attachment/documents/115519.pdf

Kaneko, S., & Momino, K. (2015). Stress factors and coping behaviors in nursing students during fundamental clinical training in Japan. International Journal of Nursing & Clinical Practices, 2(138), 1-7.

Lavoie-Tremblay, M., Sanzone, L., Aube, T., & Paquet, M. (2022). Source of stress and coping strategies among student across all years. Canadian Journal of Nursing Research, 54(3), 261-271.

Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.

Lertsakornsiri, M. (2015). The stress, stress management of nursing students during practice in the Labor room. Kuakarun Journal of Nursing, 22(1), 7-16.

Liu, J., Yang, Y., Chen, J., Zhang, Y., Zeng, Y., & Li, J. (2022). Stress and coping styles among nursing students during the initial period of the clinical practicum: A cross-section study. International Journal of Nursing Sciences, 9(2), 222-229.

Mahatnirunkul, S., Poompisanchai, V., & Tapunya, P. (1997). Suanprung stress test-20. Academic Psychiatry and Psychology Journal, 13(3), 1-20. [in Thai]

Pothimas, N., Meepring, S., & Youjaiyen, M. (2021). The relationship among stress related to online learning, resilience, and coping of nursing students during COVID-19 pandemic. Journal of Health and Nursing Research, 37(3), 142-154.

Sam, P. R., & Lee, P. (2020). Do stress and resilience among undergraduate nursing students exist? International Journal of Nursing Education, 12(1), 146-149.

Sangon, S., Nintachan, P, & Kingkaew, J. (2018). Factors predicting resilience in nursing students. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 32(1), 150-167.

Sanitlou, N., Sartphet, W., & Naphaarrak, Y. (2019). Sample size calculation using G*power program. Academic Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology, 5(1), 496-507. [in Thai]

Sihawong, S., Phongdee, N., Yanarom, N., Noinang, N., Ar-nai, N., Boonchean, T., … Pauyant, T. (2018). Factors causing to stress of nursing students, Ubon Ratchathani University. HCU Journal of Health Science, 21(42), 93-106.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). New York: Allyn and Bacon.

Tantalanukul, S., & Wongsawat, P. (2017). Stress and stress management on nursing students. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 9(1), 81-92.

Toa, R., Wacharasin, C., & Masingboon, K. (2023). Factors influencing stresss among nurses in Wenzhou, China: A cross-sectional study. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 31(3), 78-88.

Walsh, P., Owen, P., Mustafas, N., & Beech, R. (2020). Learning and teaching approaches promoting resilience in student nurses: An integrated review of the literature. Journal of Education Practice, 45, 102748. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/ article/abs/pii/S1471595318301562

Yodthong, S., Sanee, N., & Chansungnoen, J. (2018). Stress and coping among nursing students in principle and nursing technique practicum, Boromarajonani College of Nursing, Trang. The 9th Hatyai National and International Conference (pp.761-772). Songkla: Hatyai University Retrieved from http://www.hu.ac.th/conference/ proceedings/data/%.pdf [in Thai]

Zheng, Y. X., Jiao, J. R., & Hao, W. N. (2022). Prevalence of stress among nursing students: A protocol for systematic review and eta-analysis. Medicine (Baltimore), 101(31), e29293.

Downloads

Published

2024-04-03