ผลการเตรียมผู้ป่วยก่อนการฝังเข็มร่วมกับการใช้สุคนธบำบัดต่อความวิตกกังวลและความดันโลหิตในผู้ป่วยฝังเข็ม โรงพยาบาลกลาง

The effect of patients’ preparation and aromatherapy on anxiety and blood pressure undergoing acupuncture patients at Bangkok Metropolitan Administration General Hospital

Authors

  • นวพร มีเสียงศรี

Keywords:

การเตรียมผู้ป่วย, การฝังเข็ม, การใช้สุคนธบำบัด, ความวิตกกังวล, acupuncture, anxiety, aromatherapy, patient preparation

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการเตรียมผู้ป่วยก่อนการฝังเข็มร่วมกับการใช้สุคนธบำบัดต่อความวิตกกังวลและความดันโลหิตในผู้ป่วยฝังเข็ม โรงพยาบาลกลางเป็นการวิจัยกึ่งทดลองโดยเก็บข้อมูลแบบกลุ่มเดียววัดก่อนหลัง คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ตามเกณฑ์คัดเข้า จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล และแบบประเมินความวิตกกังวลเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการทดลองคือคู่มือการเตรียมผู้ป่วยก่อนการฝังเข็ม คู่มือการให้สุคนธบำบัด เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลและความดันโลหิต ด้วยสถิติ Paired t – test โดยถือว่ามีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อ p - value < 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลก่อนและหลังการได้รับการเตรียมผู้ป่วยร่วมกับการใช้สุคนธบำบัดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลหลังการฝังเข็มสูงกว่าก่อนการฝังเข็มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.001) ค่าเฉลี่ยความดันโลหิตซีสโตลิกหลังการฝังเข็มลดลงกว่าก่อนการฝังเข็มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001)และค่าเฉลี่ยความดันโลหิตไดแอสโตลิกหลังการฝังเข็มลดลงกว่าก่อนการฝังเข็มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001) จากการศึกษาสรุปได้ว่าการเตรียมผู้ป่วยก่อนการฝังเข็มร่วมกับการใช้สุคนธบำบัดในผู้ป่วยฝังเข็ม โรงพยาบาลกลาง ช่วยลดความดันโลหิต แต่ไม่สามารถลดความวิตกกังวล ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการศึกษาครั้งนี้ การควบคุมตัวแปรกวนในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงการเพิ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยมีการเปรียบเทียบ จะช่วยสนับสนุนผลการศึกษา  This quasi-experimental study aimed to assess the effects of patient preparation and aromatherapy on anxiety and blood pressure in acupuncture patients at Bangkok Metropolitan Administration General Hospital. Employing a one-group pretest-posttest design, the study included 25 participants purposively selected based on predetermined criteria. Research instruments comprised a personal information questionnaire and the STAI anxiety questionnaire, while the experimental setup featured a patient preparation guide, an aromatherapy manual, and an automatic blood pressure monitor. Data analysis involved descriptive statistics, including frequency, percentage, mean, and standard deviation, along with paired t-tests to compare mean anxiety and blood pressure levels. Results demonstrated a statistically significant difference in mean anxiety scores before and after the intervention (p < .05), indicating a notable increase in anxiety levels post-patient preparation and aromatherapy (p = 0.001). Conversely, systolic and diastolic blood pressure levels significantly decreased following the intervention (both p < 0.001), suggesting a potential beneficial effect on blood pressure reduction. However, the observed increase in anxiety warrants further investigation. Future studies should consider larger sample sizes, comparison groups, and confounding factors to validate these findings and provide a comprehensive understanding of the effects of patient preparation and aromatherapy in acupuncture settings. In conclusion, while patient preparation and aromatherapy appear to positively influence blood pressure, their impact on anxiety levels requires careful consideration and further exploration. These findings underscore the importance of tailored interventions in acupuncture practice, emphasizing the need for holistic approaches to patient care.

References

Abbaszadeh, R., Tabari, F., & Asadpour, A. (2020). The effect of lavender aroma on anxiety of patients having bone marrow biopsy. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 21(3), 771-775. doi: 10.31557/APJCP.2020.21.3.771

Chaikaew, U., & Patarajittranon, S. (2015). Effect of Aromatherapy to reduce blood pressure in patients with hypertension in Mae Lao Hospital. Chiangrai Medical Journal,7(1), 1-7. [in Thai]

Chansuk, P. (2021). Caring for anxiety. In Sattayatham C., Chansuk, P., & Charoensuk, S (Editors), Psychiatric and Mental Health Nursing (Revised edition) Volume 1 (1st ed.) (pp.136-146). Bangkok: Thana Press. [in Thai]

Hongratanaworakit, T. (2012). Essential oil and using aromatherapy. (2nd printing revised edition). Nakhon Nayok: Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University. [in Thai]

Insrichuen,S.,& Choowattanapakorn,T.(2017). The effect of nursing care using aromatherapy on sleep quality in older persons with dementia. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 25(1), 37-48. [in Thai]

Kaeoket C. (2012). Manual of operation for nursing personnel at Alternative Medicine Nursing Department. Nakhon Phathom: Golden Jubilee Medical Center, Mahidol University. [in Thai]

Krueaklat, S. (2021). Effect of social support before cardiac catheterization program on anxiety and readiness among patients with coronary artery disease. Master’s Thesis, Faculty of Nursing, Adult Nursing, Naresuan University. [In Thai]

Leonard, J. (2021). What is the link between anxiety and high blood pressure? Retrieved December 30, 2021, from https://www.medicalnewstoday.com/articles/327212

Leventhal, H. & Johnson, J.E. (1983). Laboratory and field experiment of a theory of self-regulation In Behavioral science and nursing. St Louis: The C.V. Mosby.

Mahidol University, Faculty of Tropical Medicine, Hospital for Tropical Diseases Hospital (2020). Acupuncture?. Retrieved July 2, 2021, from https://www.rama.mahidol.ac.th/altern_ med/th/acupuncture_km[inThai]

Meesiengsri, N. (2020). Pilot study of anxiety and blood pressure in acupuncture patients in the Rehabilitation Medicine Division at Bangkok Metropolitan Administration General Hospital. Bangkok: Bangkok Metropolitan Administration General Hospital. [in Thai]

Ministry of Public Health, Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine. (2008). Acupuncture & Moxibustion volume 1. Bangkok: The War Veterans of Printing Mill, The War Veterans Organization of Thailand Under Royal Patronage of His Majesty the King. [in Thai]

National Center for Complementary and Integrative Health. (2020). Aromatherapy. Retrieved June 26, 2020, from https://www.ncch.nih.gov/ health/ aromatherapy

Pattanajak, C. & Ruaisungnoen, W. (2018). Preparatory Information on anxiety and procedural adherence among patients undergoing coronary angiogram. Journal of Nursing Science & Health, 41(3), 10-19. [in Thai]

Plabphol, T. (2023). Clinical nursing practice for patients undergoing coronary angiography through transradial approach. CRA Heart Journal, 2(2), 26-34. [in Thai]

Rahmadhani, D. Y. (2022). The Effectiveness of lavender aromatherapy on blood pressure among elderly with essential hypertension. The Journal of Palembang Nursing Studies, 1(1),1-8. https://doi.org/10.55048/jpns.v1i1.8

Sayorwan, W., Siripornpanich,V., Piriyapunyaporn, T., Hongratanaworakit,T., Kotchabhakdi, N., & Ruangrungsi, N. (2012). The effects of lavender oil inhalation on emotional states, autonomic nervous system, and brain electrical activity. J Med Assoc Thai, 95(4), 598-606. [in Thai]

Spielberger, C.D., Gorsuch, R. L., & Lushene, R. E. (1970). STAI manual. California: Consulting Psychologists Press.

Suwannapomngse, K., Tanthunkanokrat F., & Sookjit, S. (2022). Effect of preparatory information on anxiety among patients undergoing coronary angiograms at Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. Thai Red Cross Nursing Journal, 15(1), 77-96. [in Thai]

Van Hal M., Dydyk AM., & Green, MS. (2021). Acupuncture. Retrieved January 7, 2022, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532287/

Downloads

Published

2024-04-03