ผลกระทบของกลไกการกำกับดูแลกิจการที่มีต่อต้นทุนของเงินทุนของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Authors

  • ปิยะณัฐ ถุนพุทธดม
  • นฤมล อริยพิมพ์

Keywords:

กลไกการกำกับดูแลกิจการ, ต้นทุนของเงินทุน, ค่าเฉลี่ยต้นทุนเงินทุนถ่วงน้ำหนัก

Abstract

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลกระทบของกลไกลการกำกับดูแลกิจการที่มีต่อต้นทุนของเงินทุนของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วิธีดำเนินการวิจัยคือ การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2555-2559 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,665 ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณด้วยวิธีคัดเลือกตัวแปร (Enter multiple regression analysis) และสหสัมพันธ์เชิงซ้อน (Correlation) เพื่อทดสอบผลกระทบของกลไกการกำกับดูแลกิจการที่มีต่อต้นทุนของเงินทุน ซึ่งกลไกการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย ขนาดกรรมการบริษัท สัดส่วนกรรมการอิสระบริษัท จำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การควบตำแหน่งประธานบริหารและผู้บริหารสูงสุดในคนเดียวกัน สัดส่วนผู้ถือหุ้นสถาบันของบริษัท สัดส่วนผู้ถือกระจุกตัวของบริษัท ต้นทุนของเงินทุน ซึ่งวัดโดย ค่าเฉลี่ยต้นทุนเงินทุนถ่วงน้ำหนัก          ผลการวิจัยพบว่า ขนาดกรรมการบริษัท การควบตำแหน่งประธานบริหารและผู้บริหารสูงสุดในคนเดียวกัน สัดส่วน ผู้ถือกระจุกตัวของบริษัท มีผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อต้นทุนของเงินทุน ในขณะที่ กรรมการอิสระบริษัท และสัดส่วนผู้ถือหุ้นสถาบันของบริษัท ผลกระทบทางบวกต่อต้นทุนของเงินทุน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ตามลำดับ นอกจากนี้ จำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีผลกระทบในทิศทางลบต่อต้นทุนของเงินทุน แต่ไม่มีนัยสำคัญ ผลงานวิจัยนี้อธิบายได้ว่า กลไกการกำกับดูแลกิจการมีบทบาทสำคัญต่อต้นทุนของเงินทุน หน่วยงานกำกับดูแล นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และกรรมการบริหารบริษัท ควรพิจารณาการบริหารการเงินที่เหมาะสมและกลยุทธ์ของบริษัท            The research aimed to examine the impact of corporate governance mechanisms on cost of capital in stock exchange of Thailand. The quantitative research methods were used in this research to assess the selected samples of the Thailand Stock Exchange Listed Companies, which are recorded during 2012 - 2016 with the total of 1,665 data were used to analyze data. Statistics analysis used to enter multiple regression analysis and correlation to test the hypothesis for the mechanisms of corporate governance on capital structure. The mechanisms of corporate governance consist of board size, board independence, board meeting, CEO Duality, Institutional ownership and Ownership concentration. Cost of capital consist of weighted average cost of capital (WACC).          The research findings shown that impacts of board size, CEO duality, ownership concentration to enhance the significant negative impact on cost of capital. Whereas the Board Independence and Institutional ownership have positive significant impacts on cost of capital. Additionally, board meeting resulted in a negative relate to the cost of capital with its statistically insignificant. The empirical findings shed light on the role corporate governance mechanisms plays in cost of capital, and thus offer insights to policy makers, investor, shareholders and board of directors interested to appropriate financial management and strategies of firm.

Downloads

Published

2021-04-22