นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา และความเป็นชายรูปแบบใหม่หลังเหตุการณ์9/11: บททดลองเสนอผ่านภาพยนตร์ไอ้มนุษย์แมงมุม ภาค 1 และภาค 2 ของแซม ไรมี

Authors

  • วีรชน เกษสกุล
  • จักรี ไชยพินิจ

Keywords:

ไอ้มนุษย์แมงมุม, แซม ไรมี, เหตุการณ์ 9/11, ความเป็นชายรูปแบบใหม่, นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

Abstract

          บทความชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษานโยบายต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา และแนวคิดว่าด้วยความเป็นชายรูปแบบใหม่ในช่วงหลังเหตุการณ์ 9/11 ผ่านการสร้างบททดลองเสนอผ่านภาพยนตร์เรื่องไอ้มนุษย์แมงมุม ภาค 1 (ค.ศ. 2002) และภาค 2 (ค.ศ. 2004) ที่กำกับการแสดงโดย แซม ไรมี เครื่องมือหลักที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ การศึกษาเนื้อหาภาพยนตร์ ร่วมกับการใช้เอกสารทุติยภูมิ อาทิ สื่อนิตยสาร หรือข่าว ข้อมูลต่าง ๆ ถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการตีความ ผลการศึกษาพบว่า สื่อในตะวันตก เช่นนิตยสาร ข่าว ภาพยนตร์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สามารถสะท้อนความหมาย ค่านิยม คุณค่า และอัตลักษณ์ของนโยบายต่างประเทศ สหรัฐอเมริกาและความเป็นชายรูปแบบใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรมดังที่ปรากฏให้เห็น จากภาพยนตร์เรื่องไอ้มนุษย์แมงมุมภาค 1 และภาค 2 เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาและ การนำเสนอของภาพยนตร์แล้ว การดำเนินเนื้อเรื่องสามารถนำมาทำความเข้าใจพลวัต ของการเมืองโลก ตลอดจนสามารถประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ทางการเมือง ในช่วงหลังเหตุการณ์9/11 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอิรักได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้เนื้อหาและการนำเสนอของภาพยนตร์ ที่กล่าวถึงตัวเอกของเรื่องยังสามารถ สะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นตัวตน ในลักษณะของความเป็นชายรูปแบบใหม่ ทั้งในแง่ของลักษณะเชิงกายภาพและทัศนคติของพระเอก           This article aims to study the US foreign policy and a concept on new masculinity after the 9/11 catastrophe by constructing a concept paper through Sam Raimi’s Spiderman episode one (2002) and episode two (2004). Research instruments were those of studying movie contents with secondary resources analysis; i.e., media, magazines, or news. Collected data and information were analyzed by employing hermeneutic method. Based on the Spiderman movies episode 1 and 2, this study found that the Western media; like, magazines, news, movies, or publications had all well reflected meanings, values, morals, and identities regarding the US foreign policy and the new masculinity concretely. With analyzing its contents and presentations, the movies productions could suitably be employed to understand a dynamic of world politics as well as to systematically evaluate trends on contemporary political situations after the 9/11 catastrophe, particularly on Iraqi circumstances. Moreover, movies’ contents and presentations over main actors had concretely revealed identities and entities on the new masculinity both in terms of physical appearances and attitudes of Spiderman.

Downloads