ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอื้องผึ้ง (Dendrobium lindleyi Steud.) ในหลอดทดลอง

Authors

  • วุฒิชัย ฤทธิ
  • บุญสนอง ช่วยแก้ว
  • อรวรรณ ศรีน้ำคำ

Keywords:

เอื้องผึ้ง, ไคโตซาน, หลอดทดลอง, วัสดุปลูก, การออกดอกในหลอดทดลอง

Abstract

          การศึกษาผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอื้องผึ้งที่เลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร VW ที่เติมไคโตซาน ความเข้มข้น 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 หรือ 100 mg/L เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า สูตรอาหาร VW ที่เติมไคโตซาน 100 mg/Lชักนำให้เกิดยอด 97.5% มีจำนวนยอดเฉลี่ยสูงที่สุด 9.30 ยอดต่อต้น และมีความสูงเฉลี่ยมากที่สุด 2.56 เซนติเมตรต่อต้น ขณะที่สูตรอาหาร VW ที่เติมไคโตซาน 60 mg/L ชักนำให้เกิดราก 97.5% และมีจำนวนรากเฉลี่ยสูงที่สุด 1.98 ราก ต่อต้น นอกจากนี้ยังพบว่าต้นอ่อนเอื้องผึ้งสามารถออกดอกในขวดทดลองได้1.13% เมื่อเลี้ยงบนสูตรอาหาร VW ที่เติมไคโตซาน 60 mg/L และ 100 mg/L ต้นอ่อนเอื้องผึ้งที่ย้ายเลี้ยงในโรงเรือนบนวัสดุปลูกกาบมะพร้าวสับ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่ามีอัตราการรอดชีวิต 82% เกิดราก 78% มีจำนวนรากเฉลี่ยสูงที่สุด 2.00 รากต่อต้น มีจำนวนใบเฉลี่ย 2.12 ใบต่อต้น และมีความสูงเฉลี่ยดีที่สุด 2.80 เซนติเมตรต่อต้น ขณะที่วัสดุปลูกถ่านทุบส่งเสริมการเกิดยอด 76% และมีจำนวนยอดเฉลี่ย 1.94 ยอดต่อต้น           The study effect of chitosan on growth of in vitro seedling culture of Dendrobium lindleyi Steud. on semisolid medium VW supplemented with different concentration of chitosan; 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 or 100 mg/L for 12 weeks. The result showed that the percentage of shoot formation (97.5%), the highest average of shoot numbers (9.30 shoots/plant) and highest of shoot length (2.56 cm/plant) could obtain when cultured on the medium with 100 mg/L chitosan. While, the culture of D. lindleyi Steud. seedling on the medium with 60 mg/L chitosan the result showed the percentage of root formation (97.5%) and highest average root numbers (1.98 roots/plant). Moreover, seedling could regenerate into inflorescence and flower bud (1.13%) when cultured on the medium with 60 mg/L and 100 mg/L chitosan. The plantlet of D. lindleyi Steud. gave the survival rate (82%) after 8 weeks on coconut husk chops in the greenhouse, the percentage of root formation (78%), the highest average root numbers (2.12 roots/plant), the average of leaf numbers (2.00 leaves/plant) and the highest average of shoot length (2.80 centimeter/plant). However, the plantlets were cultured on a charcoal piece showed the percentage of shoot formation (76%) and the average of shoot numbers (1.94 shoots/plant).

Downloads