การพัฒนาโปรแกรมคำนวณคะแนนจุดตัดตามแนวคิดของ Angoff โดยประยุกต์ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ

Authors

  • อรณิชชา ทศตา
  • ปิยะทิพย์ ประดุจพรม
  • กนก พานทอง

Keywords:

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์, การคำนวณคะแนนจุดตัด, ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมคำนวณคะแนนจุดตัดตามแนวคิดของ Angoff โดยประยุกต์ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Web Application การสร้างและพัฒนาโปรแกรม มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ระบบ 2) การออกแบบและสร้างฐานข้อมูล 3) การพัฒนาโปรแกรม 4) การทดสอบและปรับปรุงโปรแกรม 5) การจัดทำคู่มือการใช้โปรแกรม และ 6) การประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพ การใช้งานโปรแกรม โดยเขียนด้วยภาษา PHP, HTML5, CSS, JavaScript, jQuery และ Bootstrap ใช้ MySQL เป็นระบบฐานข้อมูล ซึ่งการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน และการประเมินประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมโดยผู้ทดลองใช้โปรแกรม ซึ่งเป็นครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 คน สามารถเข้าใช้งานได้ที่ www.cutoffscoreforangoff.co วิเคราะห์ระดับความเหมาะสมและความคิดเห็นด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน          ผลการวิจัยปรากฏว่า การประเมินความเหมาะสมในด้านต่างๆ ด้วยวิธี Black Box Testing ของโปรแกรมคำนวณคะแนนจุดตัดตามแนวคิดของ Angoff โดยประยุกต์ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบโดยผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมโดยภาพรวมระดับมาก (M = 4.10, SD = 0.41) และผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ทดลองใช้โปรแกรม โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (M = 4.50, SD = 0.62) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญและ ผู้ทดลองใช้โปรแกรมทั้งความสามารถของโปรแกรม และความถูกต้องของโปรแกรมสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ            The purpose of this research was to develop a program to calculate the Cut-off score based on Angoff's concept by applying the item response theory, which the researcher has developed the program in the form of Web Application. The creation and development of the program had 6 steps: 1) system analysis; 2) design process and creating a database, 3) program development, 4) testing and improve the program, 5) program manual preparation, and 6) evaluating the suitability and effectiveness of the program by all programs written in PHP, HTML5, CSS, JavaScript, jQuery and Bootstrap for developing programs and using MySQL as a database system which evaluated the appropriateness of the program by 3 expert, and to evaluate the effectiveness of the program by the user which was the grade 6 teacher with a total of 40 people. Can access it at www.cutoffscoreforangoff.co. The research analyzed the level of suitability and opinions with basic statistics such as mean and standard deviation.             The research results revealed that appropriated evaluation of various aspects by using the Black Box Testing method of calculating Cut-off score based on Angoff's concept by applying the item response theory by experts with a high level of overall level. (M = 4.10, SD = 0.41) And the results of the evaluation of the program users, overall, the level of opinion was at a high level. (M = 4.50, SD = 0.62) Which was recognized by the experts and tried out the program, the ability of the program, and the accuracy of the program could be applied to real-effectively.

Downloads