การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Authors

  • สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์
  • ปริญญา ทองสอน
  • จันทร์พร พรหมมาศ
  • รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์
  • วิโรฒน์ ชมภู
  • ภาสกร ภักดิ์ศรีแพง

Keywords:

การประเมินหลักสูตร , หลักสูตรและการสอน

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ ร่วมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน 2) อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จำนวน 8 คน 3) ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน จำนวน 33 คน และ 4) ผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาหรือผู้บังคับบัญชา จำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามออนไลน์ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผลการวิจัย พบว่า ผลประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ ร่วมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2558 พบว่า ด้านบริบทมีความเหมาะสมในระดับมาก ด้านปัจจัยนำเข้ามีความเหมาะสมในระดับมาก ด้านกระบวนการมีความเหมาะสมในระดับมาก และด้านผลผลิตมีความเหมาะสมในระดับมาก ในภาพ รวมทั้ง 4 ด้าน มีความเหมาะสมในระดับมาก และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 The purpose of this research was to evaluate the Master of Education Program in Curriculum and Instruction (Revised A.D.2016), Faculty of Education, Burapha University by applying CIPP Evaluation model together with Thailand Qualification Framework for Higher Education B.E. 2552 and Graduate Program Standard Criteria B.E. 2558. The samples used in this research were: 1) five of external experts and faculty members responsible for the program, 2) eight of program faculty members and instructors teaching in the program, 3) thirty-three of alumni and current students, and 4) eleven of school administrators or supervisors. The research instruments were the online questionnaire and the structural interview. The research results showed that the Master of Education Program in Curriculum and Instruction (Revised A.D.2016), Faculty of Education, Burapha University by applying CIPP Evaluation model together with Thailand Qualification Framework for higher education B.E. 2552 and Graduate Program Standard Criteria B.E. 2558 in terms of context, input, process, and product were highly appropriate, overall were highly appropriate and in accordance with Thailand Qualification Framework for higher education A.D. 2552 and Standard Criteria for Graduate Program A.D. 2558.

References

Cronbach, L. (1970). J. Essentials of psychological testing. (3rd.ed.). New York: Harper and Row.

Good, C. V. (1973). Dictionary of education. (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.

Additional Files

Published

2022-10-20