การศึกษาการถ่ายโยงชนิดลบของอักขรวิธีภาษาฝรั่งเศสที่ส่งผลกระทบต่อการออกเสียงอรรธสระ /j/ ของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยบูรพา ในระดับ A1 และ A2 ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

A Study of Negative Transfers Regarding Orthography Affecting the Pronunciation of the Glide /j/ Delivered by Burapha University Undergraduates in French Programme Based on the Common European Framework of References for Languages at the A1 and A2 Levels

Authors

  • มารุต หาญทะเล
  • อัครวินท์ โฉมทอง
  • โชติกา เตชะนิยม

Keywords:

อักขรวิธีภาษาฝรั่งเศส, การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส, อรรธสระ /j/, ผู้เรียนชาวไทย, การสอนภาษาฝรั่งเศส, French Orthography, Pronunciation in French, Glide /j/, Thai Learners, Teaching French

Abstract

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบปัญหาการออกเสียงอรรธสระ /j/ จากการอ่านออกเสียงและการเลียนเสียง และ 2) ศึกษาการถ่ายโยงชนิดลบของอักขรวิธีภาษาฝรั่งเศสที่ส่งผลกระทบต่อการออกเสียงอรรธสระ /j/ ของนิสิตหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยบูรพา ในระดับ A1 และ A2 ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ผู้วิจัยเก็บข้อมูลการออกเสียงอรรธสระ /j/ จากนิสิตชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 จำนวน 40 คน โดยใช้เครื่องมือวิจัย 2 ประเภท คือ แบบทดสอบการอ่านออกเสียง และแบบทดสอบการเลียนเสียง ซึ่งประกอบด้วยรายการคำศัพท์ จำนวน 20 คำ จากการวิเคราะห์ข้อมูลเสียงด้วยโปรแกรม Praat จำนวน 1,600 คำ ผลการวิจัยพบว่าอักขรวิธีที่หลากหลายและซับซ้อนในภาษาฝรั่งเศสส่งผลกระทบโดยตรงต่อการออกเสียงอรรธสระ /j/ โดยข้อผิดพลาดที่พบมี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การแทนเสียง /j/ ด้วยเสียงอื่น 2) การไม่ยืดเสียง /j/ ในพยัญชนะท้าย 3) การตัดเสียง /j/ ออก และ 4) การไม่เปลี่ยนเสียงสระ /i/ ให้เป็นเสียง /j/ และผู้เข้าร่วมทดลองทั้งในระดับ A1 และ A2 มีข้อผิดพลาดในการออกเสียงอรรธสระ /j/ จากการอ่านออกเสียงมากกว่าข้อผิดพลาดจากการเลียนเสียงเจ้าของภาษา  This study aims at 1) comparing the problems about the pronunciation of the glide /j/ from oral reading and imitation; and 2) examining the negative transfer of French orthography that affects the pronunciation of the glide /j/ delivered by Thai university students learning French as a foreign language at the A1 and A2 levels according to the CEFR framework. The data on the glide /j/ pronunciation were collected from 40 first-year and second-year undergraduates. Two types of tests, oral reading and imitation, were used in this experiment. Based on the analysis of 1,600 sounds recorded using Praat, it was found that the deep orthography in French had a direct impact on the pronunciation of the glide /j/. The four errors found included 1) a substitution of /j/ with other sounds, 2) no release of /j/ in final consonant sound, 3) a deletion of the /j/, and 4) no semi-consonantization of /i/ to /j/. The results indicated that the participants at both A1 and A2 levels made more errors in pronouncing the glide /j/ in the oral reading test than in the imitation test.

References

พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ น.อ.ร.น. (ม.ป.ป.). พจนานุกรมฝรั่งเศส–ไทย. นครเขษมบุ๊คสโตร์.

สัญชัย สุลักษณานนท์. (2559). การเปรียบเทียบอรรธสระของภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทยในประเด็นสรีรสัทศาสตร์และสัทวิทยา. วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 39(132), 80-99.

สัญชัย สุลักษณานนท์. (2561ก). การใช้อักษรไทยถ่ายทอดเสียงอรรธสระ [j] ในคำภาษาฝรั่งเศส. วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 41(135), 32-49.

สัญชัย สุลักษณานนท์. (2561ข). อักษร I, J และ Y สามศรีพี่น้อง. วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 41(136), 87-103.

สว่าง วงศ์พัวพันธ์. (2548). พจนานุกรมดวงกมล ฝรั่งเศส–ไทย ฉบับ Français Langue Etrangère: Dictionnaire Français-Thaïlandais. ดวงกมล.

ศิริ พงศทัต. (ม.ป.ป.). พจนานุกรมฝรั่งเศส–ไทย. แพร่พิทยา.

อัปสร เตียวเจริญกิจ. (2548). การแปรของ /r/ ในภาษาฝรั่งเศสตามวัจนลีลาและชั้นปีของนิสิต สาขาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส. [วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์].

Abramson, A. S., & Tingsabadh, K. (1999). Thai final stops: Cross-language perception. Phonetica, 56(3-4), 111-122.

Amiel, P., & Delamarche, C. (1987). Dictionnaire pratique du français [Practical dictionary of French]. Hachette.

Ellis, N. C., Natsume, M., Stavropoulou, K., Hoxhallari, L., Van Daal, V. H. P., Polyzoe, N., Tsipa, M. L., & Petalas, M. (2004). The effects of orthographic depth on learning to read alphabetic, syllabic, and logographic scripts. Reading Research Quarterly, 39(4), 438-468.

Hantaley, M. (2022). La prononciation de quelques groupes consonantiques du français en position initiale de mots par des apprenants thaïlandais: Quelles difficultés et quelle correction phonétique? Expérimentation et comparaison entre deux groupes d’apprenants de niveaux A2 et B1 [The pronunciation of some consonant groups of French in the initial position of words by Thai learners: What difficulties and what phonetic correction? Experimentation and comparison between two groups of learners at levels A2 and B1]. [Master 2’s thesis, Sorbonne Nouvelle University].

Lauret, B. (2007). Enseigner la prononciation du français: Questions et outils [Teaching French pronunciation: Questions and tools]. Hachette.

Le Corre, C. (2013). Étude de la prononciation des étudiants thaïlandais en apprentissage du français en majeur de français à l’université de Khon Kaen [Study of the pronunciation of Thai students learning French in French major at the University of Khon Kaen]. Section de français, Faculté des sciences humaines et sociales, Université de Khon Kaen.

Lerond, A. (1980). Dictionnaire de la prononciation [Pronunciation Dictionary]. Larousse.

Martinet, A., & Walter, H. (1973). Dictionnaire de la prononciation française dans son usage réel [Dictionary of French pronunciation in its real use]. France-Expansion.

Ngammana, P. (2011). Les problèmes de la prononciation du français chez les lycéens thaïlandais [The problems of French pronunciation among Thai high school students]. [Master’s thesis, Chulalongkorn University].

Ooijevaar, E. (2009). L ́épenthèse des semi-consonnes en français: Une recherche empirique [The epenthesis of semi-consonants in French: An empirical research]. [Undergraduate thesis, University of Amsterdam].

Promkesa, S. (2014). Étude des problèmes de prononciation des consonnes fricatives du français par des apprenants thaïlandais et propositions de correction phonétique [Study of French fricative consonant pronunciation problems by Thai learners and phonetic correction proposals]. [Master 2’s thesis, Université Stendhal, Grenoble].

Robert, P. (1976). Le Petit Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française [Le Petit Robert: Alphabetical and analogical dictionary of the French language]. Société du Nouveau Littré.

Robert, P. (2022). Dictionnaire Le Petit Robert de la langue française [Le Petit Robert dictionary of the French language]. Le Robert.

Santiago, F. (2018). Effets de l’orthographe dans la prononciation du français L2 [Effects of orthography on French L2 pronunciation]. Journées d’Etudes sur la Parole, 160-168. https://doi.org/10.21437/JEP.2018-19

Seymour, P. H. K., Aro, M., & Erskine, J. M. (2003). Foundation literacy acquisition in European orthographies. British Journal of Psychology, 94(2), 143-174.

Tusnyingyong, S. (2022). Apport des informations visuelles dans la perception et la production du phonème non natif /v/ chez les apprenants thaïlandais [Contribution of visual information in the perception and production of the non-native phoneme /v/ in Thai learners]. [Master 2’s thesis, Université Grenoble Alpes].

Tsukasa, K. (2004). Cross-language perception of final stops in Thai and English: A comparison of native and non-native listeners. Proceedings of the 10th Australian International Conference on Speech Science & Technology, (pp. 563-568). Macquarie University.

Tubach, J. P. (1989). La parole et son traitement automatique [Speech and its automatic processing]. Masson.

Wachs, S. (2011). Tendances actuelles en enseignement de la prononciation du français langue étrangère (FLE) [Current trends in teaching pronunciation of French as a foreign language (FFL)]. Revista de Lenguas Modernas, (14), 183-196.

Yamlamai, N., & Lacoume, N. (2020). Acoustic realization of final consonant groups in French words by Thai learners. Bulletin de l’Association Thaïlandaise des Professeurs de Français, 43(140), 47-70.

Downloads

Published

2023-09-19