แนวทางการสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวภูเขาซีซาน มณฑลกวางสี ตามแนวคิดสัญวิทยา

A Guideline for Creative Advertising Films Promoting Guangxi Xishan Tourism Destination Image based on Semiotic Theory

Authors

  • Zhou Zhou
  • บุญชู บุญลิขิตศิริ
  • รสา สุนทรายุทธ

Keywords:

ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์, สัญวิทยา, ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว, ภูเขาซีซานมณฑลกวางสี, Advertising Film for Promoting Image, Semiotics, Tourist Destination Image, Xishan Mountain of Guangxi

Abstract

บทความวิจัยชิ้นนี้มุ่งพัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวภูเขาซีซาน เมืองกุ้ยผิง มณฑลกวางสี ประเทศจีน ตามแนวคิดสัญวิทยา ผู้วิจัยได้ทำการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเริ่มจากการวิเคราะห์เอกสารด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิประเทศของแหล่งท่องเที่ยวภูเขาซีซาน การลงพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวและการสัมภาษณ์คนในพื้นที่การสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ หลังจากได้ข้อมูลทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาชุด “นครพุทธแห่งสวรรค์ทางใต้ ขุนเขาลือชื่อแห่งอาณาจักรเซน” เนื้อหาได้นำเสนอสัญลักษณ์ตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับภูเขาซีซานในมิติต่าง ๆ เช่น ชาหอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพุทธ ทิวทัศน์ธรรมชาติ และประสบการณ์ และได้ทดลองเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาบนแพลตฟอร์ม Tiktok และได้ผลตอบลัพธ์เป็นอย่างดี และผู้ชมมีความพึงพอใจในภาพยนตร์โฆษณาเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวภูเขาซีซานที่ค่าเฉลี่ย 4.36 และความชัดเจนของการแสดงออกของเนื้อหาภาพยนตร์โฆษณาอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.72  This research paper aims at developing an approach to create a commercial film to promote the tourist destination image of Xishan Mountain, Guiping City, Guangxi Province, China, based on the concept of semiotics. This qualitative research started with an analysis of the documents related to history, culture and georgraphy of Mount Xishan. This was followed by a field study at tourist attractions, interviews with local people, surveys on tourists’ opinions, and interviews with experts. After obtaining comprehensive data, the guidelines for creating a commercial film series, “The Buddhist City of the Southern Heaven, the Legendary Mountains of the Zen Kingdom” were developed. The content presents representative symbols related to Xishan Mountain in various dimensions, such as fragrant tea, sacred objects in Buddhism, natural scenery and experiences. Moreover, the commercial film was previewed on the Tiktok platform, and has received positive feedback. The average level of audience’s satisfaction toward the commercial film for promoting Guangxi Xishan tourism destination image was at average = 4.36, and the level of clarity of the commercial content was at average = 4.72.

References

Baidu. (2022, July 30). Image promotional video – Types of promotional video. https://baike.baidu.com/ item/%E5%BD%A2%E8%B1%A1%E5%AE%A3%E4%BC%A0%E7%89%87?timestamp=1683806959488&fromModule=search_box

Bulaike. (2020, September 29). Linzhi Bomi tourism scenery film “Ink Bomi” [Video]. Xinpianchang. https://www.xinpianchang.com/a10925626?kw=水墨波密&from=search_post

Dakou Xiaokou Haoweikou. (2020, May 23). Where is Xishan [Video]. Haokan. https://haokan.baidu.com/v?vid=788342576140146136&pd=bjh&fr=bjhauthor&type=vide

Dayueyueo. (2023, February 11). 2017 Wudang mountain promotional film finalized: Seeking Immortal Wudang 5 minutes 18 seconds [Video]. Bilibili. https://www.bilibili.com/video/BV13j411T7FC/

Li, Q. (2004). Comparison on the semiotic theories of Pierce and Saussure. Journal of Fujian Normal University (Philosophy and Social Sciences Edition), (1), 115-120.

Liu, W. (2020, November 13). “Meeting in Wuhan” (2020) Wuhan tourism promotional [Video]. Xinpianchang. https://www.xinpianchang.com/a11027821?kw=武汉宣传片&from=search_post

Livwin_Vision. (2021, April 7). “Island seeing” returning wanderers meet the beautiful countryside [Video]. Xinpianchan. https://www.xinpianchang.com/a11231822?kw=屿见&from=search_post

Lololololo716. (2022, September 13). Zhangjiajie image promotional film [Video]. Haokan.https://haokan.baidu.com/v?vid=4796593574105470563&pd=pcshare&hkRelaunch=p1%3Dpc%26p2%3Dvideoland%26p3%3Dshare_input

Long, N. (2016). Research on the construction of tourist destination brand image based on the perspective of semiotics. [Master’s thesis, Chongqing University, Chongqing].

Mioadong Baike Official. (2018, October 16). Guiping tourism promotional video [Video]. Baidu. https://m.baidu.com/video/ page?pd=video_page&nid=4041731545074726745&sign=18131869620582272015&word=桂平宣传片&oword=桂平宣传片7B%22jsy%22%3A1%7D&top=%7B%22sfhs%22%3A1%2C%22_hold%22%3A2%7D&fr0=A&fr1=A&ms=1&lid=12233283745224596267&referlid=12233283745224596267&frorder=1&_t=1683784330479

Monomonkey. (2021, March 17). Fengdu ghost town [Video]. Xinpianchang. https://www.xinpianchang.com/a11199788?kw=丰都&from=search_post

Peirce, C. S. (2014). C.S.Peirce: On signs. Sichuan University Press.

Piroj, K. (2017, 10 December). สูตร Taro Yamane สำหรับคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง. Greedisgoods. https://greedisgoods.com/taro-yamane/

Qiutian. (2020, September 29). Promotional video of Zhongdu ancient town, Guangxi [Video]. Xinpianchang. https://www.xinpianchang.com/a10958859?kw=广西中渡古镇&from=search_post

Santounaduan (2020, February 28). Mexico country image promotional film [Video]. Bilibili. https://www.bilibili.com/video/BV1w7411T7Dq/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click

Senlinyehua. (2016, August 28). Tourism promotional video: Beauty in Guangxi 2 [Video]. Tudou. https://play.tudou.com/v_show/id_XMTcwMzQ5MTQwNA==.html

Wang, F., & Zhou, M. (2008). Create a “visual business card” of city and regional culture. News Enthusiast.

Xiaokeai. (2015, June 1). Guangxi Guiping city tourism promotional film [Video]. Tencent Video (WeTV). https://v.qq.com/x/page/f0155tpfsql.html

Xu, Q. (2008). Guiping Xishan - Nanning. Guangxi Science and Technology Press.

Yunmiwenhua. (2020, April 24). “Worship the water of Dujiangyan, ask about Qingcheng Mountain” city promote [Video]. Xinpianchang. https://www.xinpianchang.com/a10752952?kw=拜水都江堰,问道青城&from=search_post

Zhang, Y. (2016). The imageization of city image and the production of meaning—A case study of city image Yichuan film. China University of Mining and Technology.

Downloads

Published

2023-09-19